Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 17.12.2018 – Skatteverket v. Sögård Fastigheter AB

(asia C-787/18)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta förvaltningsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Skatteverket

Vastapuoli: Sögård Fastigheter AB

Ennakkoratkaisukysymykset

Mikäli kiinteistön myyjä ei ole – jäsenvaltion arvonlisäverodirektiivin1 188 artiklan 2 kohdan nojalla käyttöön ottamien sääntöjen perusteella – oikaissut ostoihin sisältyvän veron vähennystä, koska ostajan on tarkoitus käyttää kiinteistöä yksinomaan sellaisissa liiketoimissa, joiden osalta arvonlisävero saadaan vähentää, onko estettä sille, että ostaja velvoitetaan oikaisemaan vähennys oikaisukauden kuluessa myöhempänä ajankohtana, jona ostaja puolestaan luovuttaa kiinteistön taholle, jonka ei ole tarkoitus käyttää kiinteistöä tällaisissa liiketoimissa?

Muuttuuko ensimmäiseen kysymykseen annettava vastaus, jos siinä kysymyksessä mainittua ensimmäistä luovutusta pidetään arvonlisäverodirektiivin 19 artiklassa tarkoitettuna varallisuuden siirtona?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).