Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2018 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) ze dne 4. října 2018 ve věci T-272/16, Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-797/18 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou a A. Vasilopoulou, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr vyhověl kasačnímu opravnému prostředku, zrušil napadený rozsudek Tribunálu ze dne 4. října 2018 ve věci T‑272/16 v rozsahu, v němž zamítl žalobu podanou navrhovatelkou, vyhověl žalobě podané Řeckou republikou dne 25. června 2016, zrušil prováděcí rozhodnutí Evropské komise (EU) 2016/417 ze dne 17. března 20161 v rozsahu, v němž a) ukládá finanční opravy ve výši 166 797 866,22 eur v oblasti přímých podpor oddělených od produkce, pokud jde o roky žádostí 2012 a 2013, a b) ukládá finanční opravu v celkové výši 3 880 460,50 eur, pokud jde o rozpočtové roky 2010 až 201 v rámci EZFRV pro rozvoj venkova, Osy 1+3 –  opatření zaměřená na investice 125 a 121 (2007/2013), a uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka šest důvodů.

A. Pokud jde o část napadeného rozsudku věnovanou prvnímu, druhému a třetímu žalobnímu důvodu a týkající se finanční opravy uplatněné v oblasti přímých podpor oddělených od produkce, uplatňuje navrhovatelka tři důvody kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z chybného výkladu a uplatnění článku 2 nařízení Komise (ES) č. 796/20042 ze dne 21. dubna 2004, týkajícího se definice pastviny, a z nedostatečného a nesprávného odůvodnění napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z chybného výkladu pokynů obsažených v dokumentu VI/5330/97, pokud jde o splnění podmínek pro použití paušální opravy ve výši 25 %, z chybného výkladu a uplatnění článků 43, 44 a 137 nařízení č. 73/20093 , z nedostatečného a rozporuplného odůvodnění napadeného rozsudku a zkreslení souhrnné zprávy smírčího orgánu.

Konečně třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z chybného výkladu a uplatnění čl. 31 odst. 2 nařízení č. 1290/20054 a příslušných pokynů, zásady ne bis in idem, zásady proporcionality, jakož i nedostatečnosti a rozporuplnosti odůvodnění napadeného rozsudku.

B. Pokud jde o část napadeného rozsudku věnovanou čtvrtému a pátému žalobnímu důvodu a týkající se paušální opravy uplatněné v oblasti opatření 125 programu rozvoje venkova, uplatňuje navrhovatelka dva důvody kasačního opravného prostředku. První důvod (čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku) vychází z chybného výkladu a uplatnění čl. 71 odst.  2 a 3 nařízení Rady (ES) č.1698/20055 a z nedostatečného a chybějícího odůvodnění napadeného rozsudku, a druhý důvod (pátý důvod kasačního opravného prostředku) vychází z chybného výkladu a uplatnění čl. 31 odst. 4 nařízení (ES) č. 1290/2005, jakož i z nedostatečného a nesprávného odůvodnění napadeného rozsudku.

C. Konečně pokud jde o část napadeného rozsudku zamítající šestý a sedmý žalobní důvod týkající se opravy uplatněné v rámci opatření 121 programu rozvoje venkova, uplatňuje navrhovatelka šestý důvod kasačního opravného prostředku, skládající se ze dvou částí, který vychází z chybného výkladu a uplatnění článku 73 nařízení Komise č. 817/20046 , z nedostatečného odůvodnění napadeného rozsudku a zkreslení důkazů.

____________

1     Úř. věst. 2016, L 75, s. 16.

2     Úř. věst. 2004, L 141, s. 18.

3     Úř. věst. 2009, L 30, s. 16.

4     Úř. věst. 2005, L 209, s. 1.

5     Úř. věst. 2005, L 277, s. 1.

6     Úř. věst. 2004, L 153, s. 31.