Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 17. decembrī Grieķijas Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedumu lietā T-272/16 Grieķijas Republika/Eiropas Komisija

(Lieta C-797/18 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Grieķijas Republika (pārstāvji: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou un A. Vasilopoulou)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Tiesu apmierināt apelācijas sūdzību, atcelt pārsūdzēto Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2018. gada 4. oktobra spriedumu lietā Τ-272/16, ciktāl prasība ar to ir noraidīta, apmierināt Grieķijas Republikas 2016. gada 25. jūnija prasību, atcelt Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu 2016/417/EK (2016. gada 17. marts) 1 , proti, punktus, kuros: a) ir noteikta finanšu korekcija 166 797 866,22 EUR apmērā attiecībā uz 2012.–2013. pieprasījuma gadu atsaistīta tiešā atbalsta jomā un b) ir noteikta finanšu korekcija par kopējo summu 3 880 460,50 EUR apmērā attiecībā uz 2010.–2013. finanšu gadu ELFLA atbalsta lauku attīstībai jomā, 1. un 3. prioritārais virziens – Uz ieguldījumiem vērsti pasākumi Nr. 125 un Nr. 121 (2007-2013), un piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza 6 pamatus.

A. Attiecībā uz to pārsūdzētā sprieduma daļu, kas ir veltīta pirmajam, otrajam un trešajam prasības pamatam un kas attiecas uz korekciju, kura ir noteikta atsaistīta tiešā atbalsta jomā, tiek norādīti trīs apelācijas pamati.

Pirmais apelācijas pamats attiecas uz kļūdainu Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 2 (2004. gada 21. aprīlis) 2. panta, kas attiecas uz ganību definīciju, interpretāciju un piemērošanu un uz nepietiekamu un neatbilstošu pārsūdzētā sprieduma pamatojumu.

Otrais apelācijas pamats attiecas uz kļūdainu Pamatnostādņu VI/5330/97 interpretāciju saistībā ar to, ka ir izpildīti nosacījumi korekcijas noteikšanai 25 % apmērā, kļūdainu Regulas Nr. 73/2009 3 43., 44. un 137. panta interpretāciju un piemērošanu, neatbilstoša un pretrunīga pamatojuma norādīšanu un Strīdu izšķiršanas padomes kopsavilkuma ziņojuma sagrozīšanu.

Turklāt ar trešo apelācijas pamatu tiek apgalvots, ka kļūdaini ir interpretēts un piemērots Regulas Nr. 1290/2005 4 31. panta 2. punkts un atbilstošās pamatnostādnes, ne bis in idem princips un samērīguma princips, kā arī ir norādīts nepietiekams un pretrunīgs pamatojums.

B. Attiecībā uz to pārsūdzētā sprieduma daļu, kas ir veltīta ceturtajam un piektajam prasības pamatam saistībā ar korekciju, kura ir noteikta attiecībā uz lauku attīstības programmas pasākumu Nr. 125, tiek norādīti divi apelācijas pamati. Pirmais pamats (ceturtais apelācijas pamats) attiecas uz kļūdainu Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 5 71. panta 2. un 3. punkta interpretāciju un piemērošanu, kā arī uz nepietiekamu un neatbilstošu pārsūdzētā sprieduma pamatojumu, bet ar otro pamatu (piektais apelācijas pamats) tiek apgalvots, ka pārsūdzētajā spriedumā kļūdaini ir interpretēts un piemērots Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. panta 4. punkts un ir norādīts nepietiekams un neatbilstošs pamatojums.

C. Visbeidzot attiecībā uz to pārsūdzētā sprieduma daļu, ar ko ir noraidīts sestais un septītais prasības pamats saistībā ar korekciju, kura ir noteikta attiecībā uz lauku attīstības programmas pasākumu Nr. 121, ar sesto apelācijas pamatu, kas ir sadalīts divās daļās, tiek apgalvots, ka kļūdaini ir interpretēts un piemērots Komisijas Regulas Nr. 817/2004 6 73. pants, ir norādīts nepietiekams pamatojums un ir sagrozīti pierādījumi.

____________

1 OV 2016, L 75, 16. lpp.

2 OV 2004, L 141, 18. lpp.

3 OV 2009, L 30, 16. lpp.

4 OV 2005, L 209, 1. lpp.

5 OV 2005, L 277,1. lpp.

6 OV 2004, L 153, 31. lpp.