Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 14. decembra 2018 – GAEC Jeanningros/Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministre de l’Économie et des Finances

(vec C-785/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: GAEC Jeanningros

Žalovaní: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministre de l’Économie et des Finances

Ďalší účastník konania: Comité interprofessionnel de gestion du Comté

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny1 , článok 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá2 , a článok 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/20123 , v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že v osobitnom prípade, keď Európska komisia vyhovie žiadosti vnútroštátnych orgánov členského štátu o zmenu špecifikácie určitého názvu a o zápis chráneného označenia pôvodu, pričom táto žiadosť je ešte predmetom žaloby prejednávanej vnútroštátnymi súdmi tohto štátu, uvedené súdy môžu konštatovať, že už nie je potrebné rozhodnúť v spore, ktorý prejednávajú, alebo či vzhľadom na účinky prípadného zrušenia napadnutého aktu na platnosť zápisu do registra vykonaného Európskou komisiou majú rozhodovať o zákonnosti tohto aktu vnútroštátnych orgánov?

____________

1 Ú. v. EÚ L 343, s. 1.

2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá (Ú. v. EÚ L 179, 2014, s. 17).

3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 2014, s. 36).