Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2018 Terna SpA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. října 2018 ve věci T-387/16, Terna v. Komise

(Věc C-812/18 P)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Terna SpA (zástupci: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil nebo změnil rozsudek Tribunálu Evropské unie, pátého senátu, ze dne 18. října 2018, vydaný ve věci T-387/16, a v důsledku toho zrušil rozhodnutí Evropské komise s referenčním číslem ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 ze dne 23. května 2016, které potvrzuje předchozí rozhodnutí Move.srd.3.dir(2015)2669621 ze dne 6. července 2015, jakož i rozhodnutí Evropské komise s referenčním číslem SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 ze dne 14. června 2016, kterým se oznamuje výzva k úhradě č. 3241608548 nařizující uhrazení 494.871,39 eur do 28. července 2016, a v důsledku toho zrušuje rozhodnutí Evropské komise s referenčním číslem Move.srd.3.dir(2015)2669621 ze dne 6. července 2015, v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vylučuje náhradu nákladů vynaložených společností Terna v souvislosti s projekty č. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 a č. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403 a ukládá povinnost vrátit částky poskytnuté v rámci uvedených projektů ve výši uvedené v tabulce připojené k napadenému rozhodnutí;

podpůrně zrušil rozhodnutí Evropské komise s referenčním číslem ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 ze dne 23. května 2016 spolu s rozhodnutím Evropské komise s referenčním číslem Move.srd.3.dir(2015)2669621 ze dne 6. července 2015 v rozsahu, v němž toto rozhodnutí nesnižuje vrácení nákladů vynaložených společností Terna v souvislosti s projekty č. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 a č. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403 v míře odpovídající zisku dosaženému společností CESI S.p.A.

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: nesprávnost napadeného rozsudku v rozsahu, v němž vyloučil existenci pochybení při kvalifikaci vztahu mezi úkoly a rámcovými dohodami uzavřenými mezi společnostmi Terna a CESI. – Nesprávné použití článku 14 a článku 37 směrnice 2004/17/ES1 v oblasti subdodávek služeb. – Nedostatečné šetření a nedostatečné odůvodnění napadeného rozhodnutí. – Nesprávné použití článku III.7 odst. 1, 4 a 6 přílohy III rozhodnutí D/207630 z roku 2008 a nesprávné použití článku III.3.7 odst. 1, 4 a 6 přílohy III rozhodnutí D/7181 z roku 2010 vyplývající z neoprávněného snížení výše náhrady nákladů na projekty z důvodu údajného nesprávného formálního provedení postupů při zadávání veřejných zakázek společností Terna. – Nedostatečné šetření a odůvodnění.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávnost napadeného rozsudku v rozsahu, v němž neuznal existenci technických předpokladů, které umožňují zadání zakázek určitému hospodářskému subjektu bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce. – Nesprávné použití článku 40 odst. 3 písm. c) směrnice 2004/17/ES.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: nesprávnost napadeného rozsudku v rozsahu, v němž vyloučil porušení zásady legitimního očekávání. - Nesprávné použití směrnice 2004/17/ES a porušení zásady legitimního očekávání, které měla společnost Terna, z důvodu vyloučení přípustnosti žádostí o náhradu nákladů týkajících se smluv spadajících pod rámcovou dohodu, navzdory zveřejnění oznámení o zadání zakázky v Úředním věstníku Evropské unie a irelevanci některých částek pro účely uplatnění evropských postupů.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávnost napadeného rozsudku z důvodu porušení zásady přiměřenosti a proporcionality, jelikož bylo rozhodnuto o úplném vyloučení žádostí o náhradu nákladů namísto jejich poměrného snížení.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. 2004, L 134, s. 1).