Odvolanie podané 18. decembra 2018: Terna SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 18. októbra 2018 vo veci T-387/16, Terna/Komisia

(vec C-812/18 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Terna SpA (v zastúpení: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor zrušil a/alebo zmenil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (piata komora) z 18. októbra 2018 vo veci T-387/16 a následne zrušil rozhodnutie Európskej komisie ENER/SRD.3/JMC/clD (2016)2952913 z 23. mája 2016, ktoré potvrdzuje predchádzajúce opatrenie Move.srd.3.dir(2015)2669621 zo 6. júla 2015, ako aj opatrenie Európskej komisie SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 zo 14. júna 2016, ktorým sa oznamuje Oznámenie o dlhu č. 3241608548 vo výške 494 871.39 eur k 28. júlu 2016 a zrušuje rozhodnutie Európskej komisie Move.srd3.dir(2015)2669621 zo 6. júla 2015 v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vylučuje náhradu nákladov vynaložených spoločnosťou Terna v súvislosti s projektmi č. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 a 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91403 a ukladá povinnosť vrátiť sumy poskytnuté v rámci vyššie uvedených projektov, a to vo výškach uvedených v tabuľke priloženej k napadnutému rozhodnutiu,

subsidiárne zrušil rozhodnutie Európskej komisie ENER/SRD.3/JCM/cID (2016)2952913 z 23. mája 2016 spolu s rozhodnutím Európskej komisie Move.srd3.dir(2015)2669621 zo 6. júla 2015 v rozsahu, v akom toto rozhodnutie neznižuje vrátenie nákladov vynaložených spoločnosťou Terna v súvislosti s projektmi č. 2009-E255/09 ENER/09-TEN-E-S 12.564583 a 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S 07.91.403 v rozsahu zodpovedajúcom zisku realizovanému spoločnosťou CESI. V každom prípade aby Súdny dvor uložil druhému účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: nesprávne posúdenie v napadnutom rozsudku v rozsahu, v akom vylúčil existenciu pochybenia v rámci vzťahu medzi úlohami a rámcovými dohodami uzatvorenými medzi Terna a CESI. Nesprávne uplatnenie článku 14 a článku 37 smernice 2004/17/ES1 v oblasti uzatvárania zmlúv so subdodávateľmi. Nedostatočné prešetrenie a odôvodnenie napadnutého aktu. Nesprávne uplatnenie článku III.7 ods. 1, 4 a 6 prílohy III rozhodnutia D/207630 z roku 2008 a nesprávne uplatnenie článku III.3.7 ods. 1, 4 a 6 prílohy III rozhodnutia D/7181 z roku 2010 následne po neodôvodnenom znížení výšky náhrady nákladov projektov z dôvodu údajného nesprávneho formálneho uplatnenia verejného obstarávania zo strany Terna. Nedostatočné prešetrenie a odôvodnenie.

Druhý odvolací dôvod: nesprávne posúdenie v napadnutom rozsudku v rozsahu, v akom sa v rozsudku neuznala existencia technických podmienok umožňujúcich uzatvorenie zmlúv s určitým obstarávateľom bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení obstarávania. Nesprávne uplatnenie článku 40 ods. 3 písm. c) smernice 2004/17/ES.

Tretí odvolací dôvod: nesprávne posúdenie v napadnutom rozsudku v rozsahu, v akom sa v rozsudku vylúčilo porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery. Nesprávne uplatnenie smernice 2004/17/ES a porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery, ktorú mala Terna z dôvodu, že sa vylúčila prípustnosť žiadostí o náhradu nákladov týkajúcich sa zmlúv patriacich do rámcovej zmluvy bez ohľadu na uverejnenie oznámenia o verejnom obstarávaní v Úradnom vestníku Európskej únie a vylúčenia relevantnosti určitých dovozov z toho, že by podliehali európskemu konaniu.

Štvrtý odvolací dôvod: nesprávne posúdenie v napadnutom rozsudku z dôvodu porušenia zásad „odôvodnenosti“ a proporcionality, keď sa v ňom rozhodlo o úplnom vylúčení žiadostí o náhradu nákladov namiesto ich proporcionálneho zníženia.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19).