Odvolanie podané 9. novembra 2018: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. septembra 2018 vo veci T-584/17, Primart/EUIPO

(vec C-702/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (v zastúpení: J. Skołuda, radca prawny)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Bolton Cile España, SA

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok Všeobecného súdu v celom rozsahu,

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu z 22. júna 2017 (R 1933/2016-4),

uložiť EUIPO a Bolton Cile España, S.A., povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom a pred odvolacím senátom, ako aj uložiť EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania pred Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    V napadnutom rozsudku Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/20091 (teraz článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/10012 ) a článok 65 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 72 nariadenia 2017/1001), keď tvrdenia odvolateľky týkajúce sa slabej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v námietkovom konaní vyhlásil za neprípustné, keďže boli po prvý krát predložené pred súdom (body 87-90 napadnutého rozsudku).

a.    Všeobecný súd musí posúdiť skutočnosti a tvrdenia, aj keď boli predložené po prvý krát v konaní pred ním, pokiaľ ich odvolací senát EUIPO mal zohľadniť z vlastného podnetu.

b.    Význam časti ochrannej známky v jazyku EÚ je dobre známou skutočnosťou a ako taký mal byť analyzovaný úradom na jeho vlastný podnet. V dôsledku toho by tvrdenia týkajúce sa ho, mal Všeobecný súd podrobne analyzovať, posudzujúc tiež tvrdenia predložené po prvý krát pred ním.

c.    Žalobkyňa v konaní pred Všeobecným súdom má právo spochybňovať posúdenie všeobecne známej skutočnosti zo strany odvolacieho senátu EUIPO tiež predložením nových tvrdení pred Všeobecným súdom a dôkazov na podporu týchto tvrdení.

d.    Neposúdením skutočností a tvrdení, ktoré mal zohľadniť úrad na vlastný podnet (vrátane všeobecne známych skutočností týkajúcich sa významu ochranných známok, ktoré sú predmetom námietkového konania), Všeobecný súd porušil všeobecné procesné pravidlá a dospel k nesprávnemu posúdeniu vecí rozhodujúcich v konaní pred odvolacím senátom.

2.    Pokiaľ by Všeobecný súd zohľadnil všeobecne známu skutočnosť, že slovo „PRIMA“ má pochvalný význam (ako uvádza námietkové oddelenie a odvolateľka), pričom znamená „prvý, najdôležitejší/najlepší, najvyšší, hlavný“, prišiel by k odlišnému záveru vo vzťahu k pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami ES-2578815 „PRIMA“ a EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ“, najmä mal konštatovať, že medzi týmito ochrannými známkami neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny.

a.    Preskúmavané ochranné známky sa zhodujú v prvku, ktorým je nízka rozlišovacia spôsobilosť a v namietanej ochrannej známke nemá nezávislú úlohu. Toto spolu so stredným stupňom vizuálnej podobnosti, neexistenciou koncepčnej podobnosti a nízkym stupňom fonetickej podobnosti (alebo dokonca jej absenciou) vylučuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmito ochrannými známkami.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).