Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de commerce de Paris (Frankrike) den 24 december 2018 – Trendsetteuse SARL mot DCA SARL

(Mål C-824/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de commerce de Paris

Parter i det nationella målet

Kärande: Trendsetteuse SARL

Svarande: DCA SARL

Tolkningsfråga

Ska artikel 1.2 i direktiv 86/653/EEG av den 18 december 19861 om handelsagenter tolkas så, att en självständig agent, som uppträder som ombud i uppdragsgivarens namn och för denne räkning men som inte har befogenhet att ändra huvudmannens priser och avtalsvillkor inte har behörighet att förhandla i den mening som avses i denna bestämmelse och följaktligen inte kan kvalificeras som handelsagent och åtnjuta ställning som sådan enligt direktivet?

____________

1 Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter (EGT L 382, 1986, s. 17; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 150).