Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 29 października 2018 r. – Procureur de la République / X

(Sprawa C-693/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Procureur de la République

Druga strona postępowania: X

Pozostali uczestnicy: powodowie cywilni

Pytania prejudycjalne

1) Wykładnia pojęcia „element konstrukcyjny”

1-1 : Jaki jest zakres znaczeniowy pojęcia „element konstrukcyjny” użytego w art. 3 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr°715/20071 , w definicji urządzenia ograniczającego skuteczność działania (defeat device)?

1-2 : Czy program komputerowy zintegrowany ze sterownikiem kontrolującym pracę silnika lub – bardziej ogólnie – oddziaływujący na ten sterownik, można uznać za „element konstrukcyjny” w rozumieniu tego przepisu?

2) Wykładnia pojęcia „układ kontroli emisji zanieczyszczeń”

2-1 : Jaki jest zakres znaczeniowy pojęcia „układ kontroli emisji zanieczyszczeń” użytego w art. 3 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, w definicji urządzenia ograniczającego skuteczność działania (defeat device)?

2-2 : Czy pojęcie układ kontroli emisji zanieczyszczeń obejmuje wyłącznie technologie i strategie mające na celu zwalczanie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń (w szczególności emisji NOx) po ich powstaniu, czy obejmuje ono też różne technologie i strategie umożliwiające ograniczenie ich wytwarzania w początkowej fazie, takich jak technologia EGR ?

3) Wykładnia pojęcia „urządzenie ograniczające skuteczność działania” (defeat device)

3-1 : Czy urządzenie wykrywające wszelkie parametry związane z prowadzeniem procedur homologacji przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007, po to by uruchomić lub zintensyfikować, w czasie trwania tych procedur, działanie jakiejkolwiek części układu kontroli emisji zanieczyszczeń, tak aby uzyskać homologację pojazdu, stanowi „urządzenie ograniczające skuteczność działania” w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 715/2007?

3-2 : W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy takie urządzenie ograniczające skuteczność działania (defeat device) jest objęte zakazem na podstawie art. 5 ust. 2 [rozporządzenia] (WE) nr°715/2007?

3-3 : Czy urządzenie opisane w pytaniu 3-1 można zakwalifikować jako „urządzenie ograniczające skuteczność działania”, jeżeli intensyfikacja działania układu kontroli emisji zanieczyszczeń ma miejsce nie tylko w trakcie procedur homologacji, lecz również – sporadycznie – w przypadkach gdy konkretne warunki wykrywane w celu zintensyfikowania działania układu kontroli emisji zanieczyszczeń w trakcie tych procedur homologacji, zostają wykryte w trakcie rzeczywistej jazdy?

4) Wykładnia wyłączeń przewidzianych w art. 5

4-1 : Jaki jest zakres trzech wyłączeń przewidzianych w art. 5 ust. 2 [rozdziału 2] rozporządzenia (WE) nr 715/2007?

4-2 : Czy zakaz stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania [defeat device] uruchamiających lub intensyfikujących działanie jakiejkolwiek części układu kontroli emisji zanieczyszczeń, szczególnie podczas procedur homologacji, mógłby zostać uchylony w oparciu o którąkolwiek z trzech przesłanek wymienionych w art. 5 ust. 2?

4-3 : Czy spowolnienie zużycia lub powstawania zanieczyszczeń silnika można rozpatrywać w kategoriach „zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem lub awarią” albo „bezpieczeństwa użytkowania pojazdu”, które to względy mogą uzasadniać obecność urządzenia ograniczającego skuteczność działania w rozumieniu art. 5 ust. 2 lit. a)?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171, s.1).