Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) la 19 decembrie 2018 - EU/Caisse pour l'avenir des enfants

(Cauza C-801/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Părțile din procedura principală

Apelant: EU

Intimată: Caisse pour l'avenir des enfants

Întrebările preliminare

Autoritățile de securitate socială competente din primul stat membru (în speță Caisse pour l’avenir des enfants - Luxemburg) sunt obligate, în conformitate cu obligațiile comunitare care le revin în temeiul articolului 45 TFUE, al Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora1 , precum și al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială2 , în special articolul 4, să plătească prestații familiale unui resortisant al unui al doilea stat membru atunci când, în aceleași condiții de acordare a alocațiilor menționate, autoritățile competente respective recunosc, pe baza unei convenții internaționale bilaterale încheiate între primul stat membru (Luxemburg) și țara terță (Brazilia) dreptul la prestații familiale pentru propriii resortisanți și rezidenți ?

În cazul unui răspuns afirmativ și în cazul în care principiul stabilit în jurisprudența citată anterior GOTTARDO3 se extinde la contextul prestațiilor familiale, autoritatea competentă în materie de securitate socială și în special în materia prestațiilor familiale — în speță Caisse pour l’avenir des enfants, instituția națională de prestații familiale din Marele Ducat al Luxemburgului — ar putea invoca o justificare obiectivă pe baza considerațiilor legate de sarcinile financiare și administrative deosebit de împovărătoare întâmpinate de administrația în cauză, pentru a justifica o diferență de tratament între resortisanții țărilor-părți contractante (la convenția bilaterală în cauză) și alți resortisanți ai țărilor membre ale Uniunii Europene?

____________

1     Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).

2     JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82.

3     Hotărârea din 15 ianuarie 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16.