Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. decembrī iesniedza Tribunal de grande instance de Paris (Francija) – Crédit Logement SA/OE

(Lieta C-829/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de grande instance de Paris

Pamatlietas puses

Prasītāja: Crédit Logement SA

Atbildētājs: OE

Prejudiciālie jautājumi

Vai 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK 1 un [Savienības] tiesību efektivitātes princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tādas valsts tiesību normas piemērošana, ar ko tiesai ir aizliegts izvērtēt ar profesionāli noslēgtā līguma noteikuma negodīgumu, ja profesionāls galvotājs, kas garantē līguma izpildi, ir informējis parādnieku-patērētāju par to, ka viņš veiks maksājumu un ka pēdējais minētais viņam nav norādījis uz iebildēm?

Vai līguma tekstā iekļautā norāde, ka attiecīgā gadījumā maiņas risku uzņemas aizņēmējs, pievienojot līgumam amortizācijas tabulu, var padarīt noteikumu par “skaidru un saprotamu” direktīvas izpratnē, ja nav veikta modelēšana, kurā tiktu parādītas vairākas, tostarp nelabvēlīgas, maiņas kursa svārstību iespējas?

Vai pienākums pierādīt to, ka patērētājam tika sniegti elementi, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgā noteikuma skaidrību un saprotamību, un ka minētais noteikums ir skaidrs un saprotams, ir profesionālim vai patērētājam?

Vai tad, ja tiesa nospriestu, ka līguma 1.2.1.–1.2.9. un 2.8. noteikums ir negodīgi, jo tie netika formulēti pietiekami skaidri un saprotami, vai ir jāatzīst, ka viss finanšu noteikumu kopums, tostarp noteikums par procentiem, netika formulēts rakstveidā, ir jāatzīst, ka rakstveidā netika formulēti tikai noteikumi par valūtas maiņas kursa svārstībām un noteikumi par ārvalstu valūtu, saglabājot fiksēto procentu likmi euro, vai arī ir jānosaka cita sankcija?

Vai, izskatot iepriekšējo jautājumu, tiesai ir jāpārliecinās, ka tādējādi noteiktā sankcija ir efektīva, samērīga un preventīva?

____________

1 Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos nav pienācīgi transponēta Ungārijas tiesību aktos (JO L 95, 29. lpp.).