Asia C-619/18

Euroopan komissio

vastaan

Puolan tasavalta

Nopeutettu menettely

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 15.11.2018

Tuomioistuinmenettely – Nopeutettu menettely – Edellytykset – Nopeutetun käsittelyn oikeuttavat seikat – Epäilyt jäsenvaltion ylimmän tuomioistuimen riippumattomuudesta – Kyseistä menettelyä voidaan soveltaa

(SEU 2 artikla; SEUT 267 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 133 artiklan 1 kohta)

Sellaisen nopeutettua menettelyä koskevan pyynnön yhteydessä, joka on tehty nostettaessa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamista koskeva kanne niiden epäilyjen vuoksi, joita komissiolla on jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen kyvystä sinällään antaa sen iän alentamista, jossa mainitun tuomioistuimen jäsenet siirtyvät eläkkeelle, ja niitä edellytyksiä, joilla mainitut tuomarit voivat mahdollisesti kyseisen iän ylitettyään saada luvan hoitaa edelleen tehtäviään, koskevien lainsäädäntömuutosten johdosta edelleen ratkaisuja kunnioittaen jokaisella yksityisellä olevaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistettua perusoikeutta riippumattomaan tuomioistuimeen, tuomareiden riippumattomuuden vaatimus on osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perusoikeuden keskeistä sisältöä, ja kyseisellä oikeudella on ensisijainen merkitys sen takaajana, että suojataan kaikkia niitä oikeuksia, joita yksityisillä on unionin oikeuden nojalla, ja että turvataan ne jäsenvaltioille yhteiset arvot, jotka on vahvistettu SEU 2 artiklassa ja joihin kuuluu muun muassa oikeusvaltiota koskeva arvo.

Riidanalaisia kansallisia säännöksiä koskevalla epävarmuudella voi lisäksi olla myös vaikutusta sen tuomioistuinten välisen yhteistyön järjestelmän toiminnalle, jota edustaa SEUT 267 artiklan mukainen ennakkoratkaisumenettely, joka on Euroopan unionin tuomioistuinjärjestelmän, jossa kansallisten tuomioistuinten ja etenkin asiaa ylimpänä oikeusasteena käsittelevien tuomioistuinten riippumattomuus on keskeistä, kantava voima.

Edellä esitetyn perusteella sellaisella unionin tuomioistuimen vastauksella, joka annetaan mahdollisimman nopeasti, voidaan oikeusvarmuuden turvaamiseksi poistaa niin unionin kuin asianomaisen jäsenvaltion intressin mukaisesti epävarmuudet, jotka koskevat unionin oikeuden perustavanlaatuisia kysymyksiä ja jotka liittyvät etenkin mahdolliseen puuttumiseen tiettyihin unionin oikeudessa taattuihin perusoikeuksiin ja vaikutuksiin, joita kyseisen oikeuden tulkinnalla voi olla mainitun jäsenvaltion ylimmän tuomioistuimen itse kokoonpanon ja toimintaedellytysten osalta.

(ks. 19–22 ja 25 kohta)