Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 3. prosince 2018 – A, B v. C

(Věc C-750/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Amsterdam

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: A, B

Odpůrce: C

Předběžná otázka

Jak má být vykládána směrnice 93/13/EHS1 – a zejména zásada kumulativního účinku, která je v ní zakotvena – při posuzování, zda je částka odškodnění uložená spotřebiteli, který nesplnil svoje povinnosti (dále jen „ujednání o smluvní pokutě“), nepřiměřeně vysoká ve smyslu bodu 1 písm. e) přílohy této směrnice, v případě, v němž se jedná o ujednání o smluvní pokutě, která se váží k porušením různého druhu, k nimž vzhledem k jejich povaze nemusí dojít společně a v tomto konkrétním případě k nim společně nedošlo?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 1993, s. 29).