Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Helsingin hovioikeus (Finska) 21. decembra 2018 – A u. a./Finnair Oyi

(Zadeva C-832/18)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Helsingin hovioikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A u. a.

Tožena stranka: Finnair Oyi

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba Uredbo št. 261/20041 razlagati tako, da ima potnik pravico do ponovne odškodnine v smislu člena 7(1), če je prejel odškodnino zaradi odpovedi leta, dejanski letalski prevoznik, ki opravlja na novo rezervirani let je isti kot v primeru odpovedanega leta ter ima tudi let, ki je bil rezerviran po odpovedanem letu, glede na prihod po voznem redu tako zamudo, da je potnik zaradi nje upravičen do odškodnine?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali se lahko dejanski letalski prevoznik sklicuje na izredne razmere v smislu člena 5(3) [Uredbe št. 261/2004], če se na podlagi dokumenta proizvajalca letal o tehničnem spremljanju, ki se nanaša na letala, ki so že v uporabi, del, ki je obravnavan v zadevnem dokumentu, dejansko obravnava kot tako imenovani del „On condition“, to je kot del, ki se uporablja, dokler se ne pokvari, in se je dejanski letalski prevoznik pripravil na zamenjavo zadevnega dela s tem, da ima stalno pripravljen nadomestni del?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).