Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 19 декември 2018 г. — Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH/Stadt Köln

(Дело C-796/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Ответник: Stadt Köln

Друга страна в производството: Land Berlin

Преюдициални въпроси

Трябва ли уговорено писмено предоставяне на софтуер от един орган на публичната администрация на друг орган на публичната администрация, което е обвързано със споразумение за сътрудничество, да се разглежда като „договор за обществена поръчка“ по смисъла на член 2, параграф 1, точка 5 от Директива 2014/24/ЕС1 , съответно — поне на първо време, при спазване на член 12, параграф 4, букви а)—в) — за договор за поръчка по смисъла на член 12, параграф 4 от Директивата, който попада в нейния обхват, когато получателят на софтуера всъщност не дължи нито заплащане на цена, нито възстановяване на разходи, но свързаното с предоставянето на софтуера споразумение за сътрудничество предвижда, че всеки партньор по договора — следователно и получателят на софтуера — предоставя съответно на другия партньор по договора безплатно всички свои бъдещи разработки на софтуера, които обаче не е длъжен да създава?

Само при утвърдителен отговор на първия въпрос:

2.    Трябва ли съгласно член 12, параграф 4, буква а) от Директива 2014/24/ЕО предмет на сътрудничеството между участващите възлагащи органи да са самите обществени услуги, които следва да бъдат предоставени съвместно на гражданите, или е достатъчно сътрудничеството да се отнася до дейности, обслужващи под някаква форма обществените услуги, които следва да бъдат предоставяни по един и същ начин, но не непременно съвместно?

3.    Прилага ли се в рамките на член 12, параграф 4 от Директива 2004/18/ЕО така наречената неписана забрана за поставяне в привилегировано положение и, ако отговорът е утвърдителен, как трябва да се разбира?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).