Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 19 december 2018 – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH mot Stadt Köln

(Mål C-796/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Motpart: Stadt Köln

Ytterligare part i rättegången: Land Berlin

Tolkningsfrågor

Rör det sig vid en skriftligt avtalad överlåtelse av programvara från en offentlig myndighet till en annan offentlig myndighet, varvid överlåtelsen är kopplad till ett samarbetsavtal, om ett ”offentligt kontrakt“ i den mening som avses i artikel 2.1.5 i direktiv 2014/24/EU1 eller om ett – visserligen i ett första led med förbehåll för artikel 12.4 a-c – kontrakt som omfattas av direktivets tillämpningsområde i den mening som avses i artikel 12.4 i direktivet, om den myndighet som övertar programvaran varken måste betala ett pris eller ersätta några kostnader för programvaran, men det samarbetsavtal som är knutet till överlåtelsen stadgar att varje samarbetspartner – och därmed även övertagaren av programvaran – kostnadsfritt till den andra partens förfogande ska ställa en eventuell, framtida egen vidareutveckling av programvaran, vilken dock inte obligatoriskt måste utvecklas?

Endast för det fall fråga 1 besvaras jakande.

Måste enligt artikel 12.4 a i direktiv 2014/24/EU de deltagande upphandlande myndigheternas samarbete gälla de offentliga tjänster som tillsammans ska tillhandahållas medborgarna som sådana, eller räcker det om samarbetet hänför sig till verksamheter som på något sätt gynnar offentliga tjänster vilka också ska tillhandahållas, men inte nödvändigtvis tillsammans?

Är ett oskrivet så kallat förbud mot gynnande (Besserstellungsverbot) tillämpligt inom ramen för artikel 12.4 i direktiv 2014/24/EU och, om så är fallet, med vilket innehåll?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 2014, s. 65.