2018 m. lapkričio 30 d. Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bulgarian Air Charter Limited / NE

(Byla C-758/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Korneuburg

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Bulgarian Air Charter Limited

Kita apeliacinio proceso šalis: NE

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 5 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį reikia aiškinti taip, kad skrydį vykdantis oro vežėjas, teigiantis, jog atidėjimo ilgam laikui priežastis yra ypatingos aplinkybės, gali remtis atleidimo nuo kompensacijos mokėjimo pagrindu pagal Oro transporto keleivių teisių reglamento 5 straipsnio 3 dalį tik tuo atveju, jei taip pat gali tvirtinti ir įrodyti, kad individualaus keleivio skrydžio atidėjimo taip pat nebūtų buvę galima išvengti pakeitus keleivio skrydį pakaitiniu skrydžiu?

2. Ar pagal pirmąjį klausimą reikalaujamas skrydžio pakeitimas turi tenkinti tiksliau apibrėžtus laiko ar kokybinius kriterijus, visų pirma Oro transporto keleivių teisių reglamento 5 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktyje arba Oro transporto keleivių teisių reglamento 8 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytus kriterijus?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.