Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Riigikohus (Viro) on esittänyt 4.1.2019 – A. P. v. Riigiprokuratuur

(asia C-2/19)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Riigikohus

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A. P.

Vastapuoli: Riigiprokuratuur

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltion tuomion tunnustaminen ja sen täytäntöönpanon valvonta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi 27.11.2008 tehdyn Euroopan unionin neuvoston puitepäätöksen 2008/947/YOS1 mukaista siinäkin tapauksessa, että tuomittu henkilö on kyseisellä tuomiolla vapautettu ehdollisesti vankeudesta ilman minkäänlaisia ylimääräisiä velvollisuuksia, joten henkilön ainoa velvollisuus on pidättäytyä koeaikana uuden tahallisen rikoksen tekemisestä (kyseessä on Viron rikoslain 73 §:ssä tarkoitettu ehdollinen vapautus rangaistuksesta)?

____________

1 Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi 27.11.2008 tehty neuvoston puitepäätös 2008/947/YOS (EUVL 2008, L 337, s. 102).