Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. december 2018 – europæisk arrestordre udstedt mod IK (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie – Belgien)

(Sag C-551/18) 1

(Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren – politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager – rammeafgørelse 2002/584/RIA – den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne – europæisk arrestordre, der er udstedt med henblik på fuldbyrdelse af en frihedsstraf – indhold og form – artikel 8, stk. 1, litra f) – manglende angivelse af tillægsstraffen – gyldighed – følger – virkning for fængslingen)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hof van Cassatie

Part i hovedsagen

IK

Konklusion

Artikel 8, stk. 1, litra f), i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2009/299/RIA af 26. februar 2009, skal fortolkes således, at undladelsen af i den europæiske arrestordre, på grundlag af hvilken overgivelsen af den berørte person er sket, at anføre den tillægsstraf om tilsyn, som den pågældende er idømt for den samme lovovertrædelse og ved den samme retsafgørelse som vedrørende hovedfrihedsstraffen, ikke under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede er til hinder for, at fuldbyrdelsen af tillægsstraffen ved udløbet af hovedstraffen og efter en udtrykkelig afgørelse herom fra den nationale domstol, der har kompetence i straffuldbyrdelsessager, medfører en frihedsberøvelse.

____________

1 EUT C 16 af 14.1.2019.