Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad (Bulharsko) 4. januára 2019 – Overgaz Mreži AD, Neziskové združenie Bulgarska Gazova Associacia/Komisia za energijno i vodno regulirane (KEVR)

(vec C-5/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varhoven administrativen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Overgaz Mreži AD, Neziskové združenie Bulgarska Gazova Associacia

Žalovaná: Komisia za energijno i vodno regulirane

Prejudiciálne otázky

1.    Je podľa článkov 36 a 38 Charty základných práv Európskej únie a podľa článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES1 z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES, prípustné vnútroštátne opatrenie, o aké ide v prejednávanej veci, stanovené v § 35 zakon za energetikata (zákon o energetike) a podrobnejšie upravené v § 11 naredba no 2 za regulirane na cenite na prirodnia gaz (nariadenie č. 2 o regulácii cien zemného plynu), ktoré vydala Daržavnata komisia za energijno i vodno regulirane (Štátna komisia pre reguláciu energetiky a vody, Bulharsko, ďalej len „KEVR“) 19. marca 2013, podľa ktorého majú celú finančnú záťaž, ktorá je spojená s povinnosťami služby vo verejnom záujme uloženými energetickým podnikom, niesť odberatelia, s prihliadnutím na to, že:

а)    ekonomickú záťaž vyplývajúcu z povinností služby vo verejnom záujme nenesú všetky energetické podniky;

b)    náklady na povinnosti služby vo verejnom záujme znášajú predovšetkým koncoví odberatelia, ktorí ich nemôžu napadnúť, hoci odoberajú zemný plyn za neregulované ceny od koncových dodávateľov;

c)    ekonomická záťaž vyplývajúca z plnenia povinností služby vo verejnom záujme, ktorú znášajú rozličné kategórie odberateľov, nie je diferencovaná;

d)    uplatňovanie tohto opatrenia nie je časovo obmedzené;

e)    hodnota povinností služby vo verejnom záujme sa vypočítava na základe metódy odpočtu nákladov podľa prognostického modelu.

2.    Je podľa článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES, s prihliadnutím na odôvodnenia 44, 47, 48 a 49 prípustný vnútroštátny právny predpis, akým je § 5 prechodných a záverečných ustanovení zakon za normativnite aktove (zákon o právnych predpisoch), podľa ktorého je KEVR oslobodená od povinností stanovených v § 26 až 28 tohto zákona a najmä od povinnosti dodržať pri vypracovávaní návrhu vykonávacieho právneho predpisu zásady nevyhnutnosti, odôvodnenosti, predvídateľnosti, transparentnosti, koherentnosti, subsidiarity, proporcionality a stability, uskutočniť verejnú konzultáciu s občanmi a právnickými osobami, vopred zverejniť tento návrh spolu s odôvodnením a uviesť odôvodnenia, ktoré sa týkajú aj zlučiteľnosti s právom Únie?

____________

1 Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 94.