Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 4. januarja 2019 – Overgaz Mrezhi AD, nepridobitno združenje Bulgarska Gazova Asotsiatsia/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Zadeva C-5/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Overgaz Mrezhi AD, nepridobitno združenje Bulgarska Gazova Asotsiatsia

Tožena stranka: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je na podlagi členov 36 in 38 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in na podlagi člena 3 Direktive 2009/73/ES1  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES dopusten nacionalni ukrep, kot je obravnavani, ki ga določa člen 35 Zakon za energetikata (energetski zakon) in podrobno opisuje člen 11 Naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodnia gaz (uredba št. 2 o reguliranju cen zemeljskega plina), ki jo je sprejela Darzhavnata Komisia za energiyno i vodno regulirane (državna regulativna komisija za energijo in vodo, v nadaljevanju: KEVR) 19. marca 2013, v skladu s katerim celotno finančno breme, povezano z obveznostmi javnih storitev, ki so naložene energetskim podjetjem, nosijo odjemalci, ob upoštevanju, da:

а)    ekonomskega bremena obveznosti javnih storitev ni treba nositi vsem energetskim podjetjem;

b)    stroške obveznosti javnih storitev pretežno nosijo končni odjemalci, ki jih ne morejo izpodbijati, čeprav kupujejo zemeljski plin po tržnih cenah od končnih dobaviteljev;

c)    pri ekonomskem bremenu, ki nastane zaradi izpolnitve obveznosti javnih storitev, ni razlikovanja glede na različne vrste odjemalcev, ki ga nosijo;

d)    uporaba tega ukrepa ni časovno omejena;

e)    se vrednost obveznosti javnih storitev izračuna na podlagi metodologije za obračun stroškov, ki temelji na napovedi stroškov.

2.    Ali je na podlagi člena 3 Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES ob upoštevanju uvodnih izjav 44, 47, 48 in 49 dopustna nacionalna določba, kot je določba člena 5 prehodnih in končnih določb Zakon za normativnite aktove (zakon o normativnih pravnih aktih), ki KEVR odvezuje dolžnosti iz členov od 26 do 28 Zakon za normativnite aktove in zlasti dolžnosti, ki veljajo pri pripravi osnutka podzakonskega normativnega pravnega akta, to so spoštovanje načel nujnosti, utemeljenosti, predvidljivosti, preglednosti, usklajenosti, subsidiarnosti, sorazmernosti in stabilnosti, izvedba javne obravnave z državljani in pravnimi osebami, predhodna objava osnutka z obrazložitvijo in utemeljitev, tudi glede skladnosti s pravom Unije?

____________

1 UL 2009, L 211, str. 94.