A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. január 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RH elleni büntetőeljárás

(C-8/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

RH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összhangban van-e az EUMSZ 267. cikkel és az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdésével a nemzeti jognak, nevezetesen az NPK (büntetőeljárási törvénykönyv) 489. cikke (2) bekezdésének olyan értelmezése, amely arra kötelezi a kérdést előterjesztő bíróságot, hogy egy büntetőeljárás keretében az előzetes letartóztatás törvényességéről közvetlenül határozzon, ahelyett, hogy megvárná a Bíróság válaszát, jóllehet e bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett elő e letartóztatás törvényességét illetően?

Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó:

2.1)    Tekintettel a 2016/343 irányelv1 (16) preambulumbekezdésének utolsó mondatára, a nemzeti bíróság köteles-e úgy értelmezni a nemzeti jogát, hogy az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról szóló határozat meghozatala előtt „meg kell győződnie arról, hogy elegendő terhelő bizonyíték áll-e rendelkezésre […] az említett határozat meghozatalának megindokolására”?

2.2)    Abban az esetben, ha a vád alá helyezett személy védője érvekkel alátámasztva, komolyan vitatja éppen azt, hogy „elegendő terhelő bizonyíték [áll] rendelkezésre”, az előzetes letartóztatás meghosszabbítása bírósági felülvizsgálatának keretében a nemzeti bíróság köteles-e erre választ adni a hatékony jogorvoslat Charta 47. cikkének első bekezdésében előírt követelményével összhangban?

2.3)    A nemzeti bíróság megsérti-e ezen irányelv 3. cikkével összefüggésben ezen irányelvnek a Milev ítéletben (C-310/18) értelmezett 4. cikkét, amennyiben az előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó határozatát az Emberi Jogok Európai Bíróságának az EJEE 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjára vonatkozó ítélkezési gyakorlatával összhangban indokolja, és éppen azt állapítja meg, hogy a vádat olyan bizonyítékok támasztják alá, amelyek természetüknél fogva „képesek meggyőzni egy független és objektív szemlélőt annak valószínűségéről, hogy az érintett személy elkövette a bűncselekményt”, és az EJEE 5. cikkének (4) bekezdésére vonatkozó ítélkezési gyakorlattal összhangban ténylegesen és valóban választ nyújt a vád alá helyezett személy védője által az előzetes letartóztatás törvényességével kapcsolatban felhozott kifogásokra?

____________

1 A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 65., 1. o.).