Appel iværksat den 23. november 2018 af VTB Bank PAO, tidligere VTB Bank OAO, til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. september 2018 i sag T-734/14, VTB Bank mod Rådet

(Sag C-729/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: VTB Bank PAO, tidligere VTB Bank OAO (ved M. Lester, QC, barrister J. Dawid, solicitor C. Claypoole og abogado J. Ruiz Calzado)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Der gives medhold i VTB’s appel til prøvelse af Rettens afgørelse.

De restriktive retsakter annulleres, for så vidt som de vedrører VTB.

Artikel 1 i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP 1 , artikel 5 i forordning nr. 833/2014 2 , artikel 1 Rådets afgørelse 2014/659/FUSP 3 og artikel 1, nr. 5), i forordning nr. 960/2014 4 erklæres ulovlige eller uanvendelige.

Rådet tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med appelsagen og sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende om,

at Retten begik en retlig fejl ved sin fortolkning af forordningens artikel 5, stk. 1, litra a), idet den fastslog, at betingelsen om, at et institut »udtrykkeligt har mandat til at fremme den russiske økonomis konkurrenceevne og diversificering og tilskynder til investeringer«, ikke fandt anvendelse på VTB som et »større kreditinstitut«. Retten begik følgelig en fejl ved at fastslå, at Rådet ikke foretog et urigtigt skøn, da det fandt, at VTB opfyldte betingelserne for at blive opført på listen i henhold til forordningens artikel 5, stk. 1, litra a).

Andet anbringende om,

at Retten begik en retlig fejl ved at finde, at de kriterier, hvorunder VTB blev opført på listen i henhold til afgørelsens artikel 1 og forordningens artikel 5, stk. 1, litra a), var passende og forholdsmæssige under hensyn til de mål, som de restriktive retsakter har.

Tredje anbringende om,

at Retten begik en retlig fejl ved at finde, at de restriktive retsakter over for VTB udgjorde et forholdsmæssigt indgreb i VTB’s grundlæggende rettigheder som sikret ved artikel 16 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 1, i protokol 1 til den europæiske menneskerettighedskonvention, både med hensyn til de kriterier, der er vedtaget i medfør af de restriktive retsakter, og afgørelsen om at opføre VTB på listen i henhold til disse kriterier.

____________

1     Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31.7.2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 229, s. 13).

2     Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31.7.2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 229, s. 1).

3     Rådets afgørelse 2014/659/FUSP af 8.9.2014 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 271, s. 54).

4     Rådets forordning (EU) nr. 960/2014 af 8.9.2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 271, s. 3).