Pritožba, ki jo je VTB Bank PAO, nekdanja VTB Bank OAO, vložila 23. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi VTB Bank/Svet, T-734/14

(Zadeva C-729/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: VTB Bank PAO, nekdanja VTB Bank OAO (zastopniki: M. Lester QC, J. Dawid, barristers, C. Claypoole, solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

pritožbi družbe VTB zoper sklep Splošnega sodišča ugodi;

odredi, da se omejevalni akti razglasijo za nične v delu, v katerem se nanašajo na družbo VTB;

razglasi, da so člen 1 Sklepa Sveta 2014/512/SZVP1 , člen 5 Uredbe št. 833/20142 , člen 1 Sklepa Sveta 2014/659/SZVP 3 in člen 1(5) Uredbe št. 960/20144 nezakoniti ali da se ne uporabljajo,

Svetu naloži, da nosi stroške, ki so družbi VTB nastali v tem postopku in v postopku pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog:

Splošno sodišče je napačno razlagalo člen 5(1)(a) Uredbe s tem, da je ugotovilo, da pogoj, da ima institucija „izrecne pristojnosti za spodbujanje konkurenčnosti ruskega gospodarstva, njegove diverzifikacije in naložb“, za družbo VTB kot „večjo kreditno institucijo“ ne velja. Splošno sodišče je zato storilo napako, ko je ugotovilo, da Svet z ugotovitvijo, da družba VTB izpolnjuje pogoje iz člena 5(1)(a) Uredbe, ni storil očitne napake pri presoji.

Drugi pritožbeni razlog:

Splošno sodišče je s tem, da je ugotovilo, da so bila merila, na podlagi katerih je bila družba VTB uvrščena na seznam v skladu s členom 1 Sklepa in členom 5(1)(a) Uredbe, ustrezna in sorazmerna glede na cilje omejevalnih aktov, storilo napako.

Tretji pritožbeni razlog:

Splošno sodišče je s tem, da je ugotovilo, da omejevalni akti, ki so veljali za družbo VTB, pomenijo sorazmerni poseg v temeljne pravice družbe VTB, kakor so zavarovane s členoma 16 in 17 Listine temeljnih pravic in členom 1 Protokola 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, tako kar zadeva merila, sprejeta na podlagi omejevalnih aktov, kot odločitev, da se družba VTB na podlagi teh meril uvrsti na seznam, storilo napako.

____________

1 Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 229, str. 13).

2 Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 229, str. 1).

3 Sklep Sveta 2014/659/SZVP z dne 8. septembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 271, str. 54).

4 Uredba Sveta (EU) št. 960/2014 z dne 8. septembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 271, str. 3).