Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grécko) 4. decembra 2018 – M.V. a i./Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

(vec C-760/18)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grécko)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: M.V. a i.

Žalovaný: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

Prejudiciálne otázky

Škodí účelu a potrebnému účinku rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999, ktorá je pripojená v prílohe k smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368) taký výklad ustanovení vnútroštátneho práva preberajúcich rámcovú dohodu do vnútroštátneho právneho poriadku, ktorý z vymedzenia pojmu „opakované uzatváranie“ zmlúv na dobu určitú podľa doložiek 1 a 5 bodu 2 rámcovej dohody vylučuje automatické predĺženie platnosti pracovných zmlúv na dobu určitú, pokiaľ ide o pracovníkov na úseku čistenia verejných priestranstiev, a to na základe výslovného ustanovenia vnútroštátneho práva, akým je § 167 zákona č. 4099/2012, s odôvodnením, že nejde o písomné uzatvorenie novej zmluvy na dobu určitú, ale o predĺženie platnosti už existujúcej pracovnej zmluvy?

V prípade prijatia a implementácie praxe týkajúcej sa prijímania pracovníkov na úseku čistenia verejných priestranstiev, ktorá je v rozpore s opatreniami na zamedzenie zneužívania vyplývajúceho z opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú, stanovenými predpisom, ktorým sa do vnútroštátneho práva prebrala doložka 5 bod 1 rámcovej dohody, zahŕňa povinnosť vnútroštátneho súdu vykladať vnútroštátne právo v súlade s právom Únie aj uplatnenie vnútroštátneho ustanovenia, akým je § 8 ods. 3 zákona č. 2112/1920, a to z dôvodu, že ide o ekvivalentné zákonné opatrenie v zmysle doložky 5 bodu 1 rámcovej dohody, pričom ide o skoršie ustanovenie, ktoré je však stále platné a bolo by na jeho základe možné, aby sa opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú, ktoré sa využívajú na vysporiadanie sa so stálymi a trvalými potrebami orgánov miestnej samosprávy na úseku čistenia verejných priestranstiev, správne právne kvalifikovali ako zmluvy na dobu neurčitú?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu prejudiciálnu otázku, ide o nadmerné obmedzenie povinnosti vnútroštátneho súdu vykladať vnútroštátne právo v súlade s právom Únie, ak ústavné ustanovenie, aké predstavuje článok 103 ods. 7 a 8 Ústavy Helénskej republiky v novelizovanom znení z roku 2001, úplne zakazuje, aby sa pracovné zmluvy na dobu určitú uzatvorené vo verejnom sektore počas platnosti uvedeného ustanovenia zmenili na zmluvy na dobu neurčitú, čím sa znemožňuje uplatnenie, v zmysle doložky 5 bodu 1 rámcovej dohody, skoršieho, ale stále platného vnútroštátneho ekvivalentného zákonného opatrenia, akým je § 8 ods. 3 zákona č. 2112/1920, pričom týmto spôsobom sa potláča možnosť súdu právne rekvalifikovať opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú, ktoré sa využívajú na vysporiadanie sa so stálymi a trvalými potrebami orgánov miestnej samosprávy na úseku čistenia verejných priestranstiev, ako zmluvy na dobu neurčitú, vrátane prípadu, keď predmetné pracovné zmluvy majú slúžiť na vysporiadanie sa so stálymi a trvalými potrebami?

____________