Преюдициално запитване от Bundessozialgericht (Германия), постъпило на 16 януари 2019 г. — ZP/Bundesagentur für Arbeit

(Дело C-29/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundessozialgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: ZP

Ответник: Bundesagentur für Arbeit

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 62, параграф 1 във връзка с член 62, параграф 2 от Регламент (EО) № 883/20041 да се тълкува в смисъл, че при безработица на работник компетентната институция на държавата членка по пребиваване трябва да основава изчисляването на обезщетенията на размера на „трудовото възнаграждение“, „получавано“ от заинтересованото лице при последната му работа по трудово правоотношение на територията на институцията, и когато според националното законодателство в областта на обезщетенията за безработица, прилагано от компетентната институция, това възнаграждение не може да бъде взето предвид поради недостатъчна продължителност на получаването му и като алтернативна възможност е предвидено фиктивно изчисляване на обезщетенията?

Трябва ли член 62, параграф 1 във връзка с член 62, параграф 2 от Регламент (EО) № 883/2004 да се тълкува в смисъл, че при безработица на работник компетентната институция на държавата членка по пребиваване трябва да основава изчисляването на обезщетенията на размера на „трудовото възнаграждение“, „получавано“ от заинтересованото лице при последната му работа по трудово правоотношение на територията на институцията, и когато според националното законодателство в областта на обезщетенията за безработица, прилагано от компетентната институция, това възнаграждение не може да служи за база за изчисляване на обезщетенията в осигурителния период поради несвоевременно начисляване и като алтернативна възможност е предвидено фиктивно изчисляване на обезщетенията?

____________

1     Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82.)