Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Belgia) on esittänyt 11.1.2019 – Belgian valtio v. Pantochim SA, selvitystilassa

(asia C-19/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Belgian valtio

Vastapuoli: Pantochim SA, selvitystilassa

Ennakkoratkaisukysymykset

–    Onko säännös, jonka mukaan perintäpyynnön kohteena olevaa saatavaa on käsiteltävä viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltion saatavina ja joka sisältyy keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 26.5.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/55/EY1 6 artiklan toiseen kohtaan, jolla on korvattu keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 15.3.1976 annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY2 6 artiklan 2 kohta, ymmärrettävä siten, että pyynnön esittäneen jäsenvaltion saatava rinnastetaan pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion saatavaan siten, että pyynnön esittäneen jäsenvaltion saatava saa pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion saatavan aseman?

–    Onko 26.5.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/55/EY 10 artiklassa ja – ennen kodifiointia – 15.3.1976 annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY 10 artiklassa tarkoitetulla käsitteellä ”etuoikeus” ymmärrettävä tarkoitetun saatavaan liittyvää etuoikeutta, joka antaa sille etuoikeuden muihin saataviin nähden saatavien kilpailutilanteessa, vai mitä tahansa järjestelmää, jonka vaikutuksena on saatavan suosiminen maksun saamisessa saatavien kilpailutilanteessa?

Onko verohallinnolla 27.11.2004 annetun ohjelmalain 334 §:ssä säädettyjen edellytysten mukaisesti oleva mahdollisuus toteuttaa kuittaus saatavien kilpailutilanteessa katsottava edellä mainittujen direktiivien 10 artiklassa tarkoitetuksi etuoikeudeksi?

____________

1 EUVL 2008, L 150, s. 28.

2 EYVL 1976, L 73, s. 18. Direktiivin 2008/55/EY alaviitteessä nro 3 todetaan, että direktiivin 76/308/ETY alkuperäistä nimeä on muutettu direktiivillä 79/1071/ETY (EYVL 1979, L 331, s. 10), direktiivillä 92/12/ETY (EYVL 1992, L 76, s. 1) ja direktiivillä 2001/44/EY (EYVL 2001, L 175, s. 17).