Valitus, jonka Sigma Alimentos Exterior, S.L. on tehnyt 25.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-239/11, Sigma Alimentos Exterior v. komissio, 15.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-50/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (edustaja: M. Muñoz Pérez, abogado)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

hyväksyy käsiteltävänä olevan valituksen

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 15.11.2018 antaman tuomion asiassa T-239/111

kumoaa komission 12.1.2011 antaman päätöksen 2011/282/EU2 1 artiklan 1 kohdan

toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen 4 artiklan

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus perustuu kahteen perusteeseen, joista jälkimmäinen jakaantuu kolmeen osaan:

ensimmäinen peruste, jonka mukaan tuomiota World Duty Free3 on tulkittu virheellisesti virheellisten vertailukriteerien vahvistamisen vuoksi, mikä johti puolestaan valikoivuuden olemassaolon epäasianmukaiseen arviointiin ja näin ollen lainvastaisen tuen olemassaolon arviointiin SEUT 107 artiklan määräysten vastaisesti

toinen peruste, jonka mukaan tehtiin virhe, kun katsottiin – komission sen määrittämiseksi käyttämän kolmivaiheisen menetelmän virheellisen analyysin perusteella, oliko kyseessä lainvastainen tuki –, että rajat ylittäviin yhdistymisiin liittyvien mahdollisten oikeudellisten esteiden toteaminen ei sulje pois sitä, että riidanalainen toimenpide on valikoiva. Tuomio on näin ollen virheellinen seuraavin tavoin:

virhe kansallisen yhteisen verojärjestelmän yksilöimisessä lainvastaisen valtiontuen luokittelua koskevien SEUT 107 artiklan määräysten vastaisesti

virhe, koska ei katsottu, että tarkasteltu toimenpide oli yleinen toimenpide, minkä vuoksi niin ikään rikottiin SEUT 107 artiklan määräyksiä

virhe sen arvioimisessa, oliko kansalliseen yhteiseen verojärjestelmään viitekehyksenä olemassa poikkeusta, minkä vuoksi SEUT 107 artiklaa rikottiin.

Valittaja väittää, että Euroopan unionin yleinen tuomioistuin rikkoi usein tavoin SEUT 107 artiklan 1 kohtaa ja loukkasi verotuksen neutraalisuuden periaatetta ja että – eri tavoin – se lähinnä täydensi komission riidanalaisessa päätöksessä esittämiä perusteluja tai jopa korvasi ne omillaan, mikä jo itsessään olisi riittävä peruste valituksenalaisen tuomion kumoamiseen.

____________

1 Tuomio 15.11.2018, Sigma Alimentos Exterior v. komissio (T-239/11, ei julkaistu, EU:T:2018:781).

2 Omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan rahallisen liikearvon kirjaamisesta kuluksi C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) Espanjan soveltama, 12.2.2011 annettu komission päätös 2011/82/EU (EUVL 2011, L 135, s. 1)

3 Tuomio 21.12.2016, komissio v. World Duty free Group ym. (C-20/15 P ja C-21/15 P, EU:C:2016:981)