Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Halle (Γερμανία) στις 10 Δεκεμβρίου 2018 – UL κατά Land Sachsen-Anhalt

(Υπόθεση C-774/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Halle

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: UL

Εναγόμενο: Land Sachsen-Anhalt

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνιστά νέα δυσμενή διάκριση, στο πλαίσιο ενός μισθολογικού καθεστώτος που ενέχει διακρίσεις λόγω ηλικίας, η εκ των υστέρων ποσοστιαία αύξηση των αποδοχών, στην περίπτωση που το ποσοστό της αυξήσεως είναι το ίδιο για όλα τα κλιμάκια ενός βαθμού και ως εκ τούτου μεταβάλλεται μεν η απόλυτη αλλά όχι η σχετική διαφορά μεταξύ αυτών που υφίστανται διακρίσεις και εκείνων που δεν υφίστανται;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, δικαιολογείται μια τέτοια ποσοστιαία αύξηση για όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, στην περίπτωση που η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι προϊσχύουσες αμοιβές υπολείπονταν του κατώτατου ορίου που προβλέπεται από το Σύνταγμα του κράτους μέλους;

Αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, και ιδίως στο άρθρο 9 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ1 , κανονιστική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω εφαρμογής μισθολογικού καθεστώτος που ενέχει διακρίσεις λόγω ηλικίας αποσβέννυται μετά την πάροδο διμήνου, στην περίπτωση που

η προθεσμία αρχίζει με τη δημοσίευση της αποφάσεως της 8ης Σεπτεμβρίου 2011, C-297/10 και C-298/10, ECLI:EU:C:2011:560 (Hennigs και Mai) ακόμη και αν ο ενδιαφερόμενος δεν υπάγεται στη συλλογική σύμβαση των συμβασιούχων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, αλλά η προσωπική του κατάσταση είναι αντίστοιχη εκείνης την οποία αφορά η απόφαση της 19ης Ιουνίου 2014, C-501/12 έως C-506/12, C-540/12 και C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005 (Specht),

οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι και δικαστές (εργαζόμενοι) μπορούσαν να λάβουν γνώση της προαναφερθείσας αποφάσεως μόνο από γενικές πηγές πληροφόρησης,

οι ιεραρχικά προϊστάμενες αρχές (εργοδότες), μετά την έκδοση της προαναφερθείσας αποφάσεως, αρνήθηκαν τη δυνατότητα εφαρμογής της επί των δημοσίων υπαλλήλων και παράλληλα αμφισβήτησαν την ύπαρξη διακρίσεως λόγω ηλικίας, η δε νομική άποψη αυτή δημοσιοποιήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει,

η νομολογία των πρωτοβάθμιων διοικητικών δικαστηρίων, εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθώς και μετέπειτα μέχρι την έκδοση της αποφάσεως Specht, δεν δεχόταν ως επί το πλείστον την ύπαρξη διακρίσεως λόγω ηλικίας,

κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δεν υπήρχε νομολογία ανώτερων δικαστηρίων και η πρώτη απόφαση ανώτατου δικαστηρίου εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως Specht,

στο πλαίσιο της σχέσεως των δημοσίων υπαλλήλων ή των δικαστών (εργασιακής σχέσεως) ισχύουν αποσβεστικές προθεσμίες μόνο για την απόδοση ειδικών δαπανών και οι εν λόγω προθεσμίες δεν είναι βραχύτερες του εξαμήνου,

οι μισθολογικές αξιώσεις (αμοιβές) υπόκεινται σε τριετή προθεσμία παραγραφής που αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο η αξίωση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και ο δικαιούχος γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξη της αξιώσεως, άλλως η παραγραφή είναι δεκαετής,

εθνικές μισθολογικές αξιώσεις (αμοιβές) που δεν προβλέπονται από τον νόμο πρέπει να προβάλλονται εντός ευλόγου χρόνου, δηλαδή εντός του οικονομικού έτους για το οποίο ζητούνται;

Επηρεάζεται η απάντηση στο τρίτο ερώτημα στην περίπτωση που η νομική κατάσταση είναι ασαφής ή συγκεχυμένη;

Αρκεί για την έναρξη της αποσβεστικής προθεσμίας το γεγονός ότι η κατηγορία των θιγόμενων προσώπων έχει γνώση της διαφορετικής μεταχειρίσεως ή πρέπει επιπρόσθετα να είναι γνωστός ο λόγος της άνισης μεταχειρίσεως, δηλαδή το κριτήριο διαφοροποιήσεως;

____________

1     Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ 2000, L 303, σ. 16).