2018 m. gruodžio 10 d. Verwaltungsgericht Halle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UL / Saksonijos-Anhalto federalinė žemė

(Byla C-774/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Halle

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: UL

Atsakovė: Saksonijos-Anhalto federalinė žemė

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar vėlesnis procentinis padidinimas taikant amžiaus požiūriu diskriminacinę darbo užmokesčio sistemą yra naujas diskriminavimas, jei padidinimo procentinis tarifas visoms darbo užmokesčio pakopoms yra vienodo dydžio ir todėl pasikeičia absoliutus, bet ne santykinis skirtumas tarp diskriminuojamųjų ir nediskriminuojamųjų?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar toks procentinis padidinimas visoms amžiaus pakopoms yra pateisinamas, jei didinimas grindžiamas tuo, kad pirmiau mokėtas darbo užmokestis yra mažesnis nei valstybės narės Konstitucijoje numatytas minimumas?

3.    Ar Europos teisę, visų pirma Direktyvos 2000/78/EB1 9 straipsnį, atitinka teisės nuostata, pagal kurią teisė reikalauti kompensacijos dėl amžiaus požiūriu diskriminacinio darbo užmokesčio išnyksta po dviejų mėnesių, jei:

–    terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2011 m. rugsėjo 8 d. Sprendimo Hennigs ir Mai (C-297/10 ir C-298/10, ECLI:EU:C:2011:560) paskelbimo dienos, nors suinteresuotajam asmeniui netaikoma Bundesangestelltentarifvertrag (Vokietijos valstybės tarnyboje pagal sutartį dirbančių tarnautojų kolektyvinė sutartis); jo asmeninė padėtis atitinka nagrinėtąją 2014 m. birželio 19 d. Sprendime Specht (C-501/12–C-506/12, C-540/12 ir C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005),

–    minėtąjį sprendimą suinteresuoti tarnautojai ir teisėjai (darbuotojai) gali rasti tik bendruose viešuose šaltiniuose,

–    po pirmiau minėto sprendimo priėmimo darbdaviai paneigė jo taikytinumą tarnautojams ir nepripažino diskriminacijos dėl amžiaus ir šią teisinę nuomonę bent jau iš dalies pareiškė viešai,

–    pirmosios instancijos administracinių teismų jurisprudencijoje per minėtą terminą ir vėliau iki Sprendimo Specht paskelbimo diskriminacija dėl amžiaus dažniausiai būdavo paneigiama,

–    aukštesnių teismų jurisprudencija per šį terminą nebuvo suformuota, o pirmasis aukščiausios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas jau po to Sprendimo Specht paskelbimo,

–    tarnautojų ar teisėjų darbo santykiuose (darbo santykiai) naikinamieji terminai taikomi tik ypatingų išlaidų kompensavimui ir šie terminai yra ne trumpesni nei šeši mėnesiai,

–    su darbo užmokesčiu susijusiems reikalavimams taikomas trejų metų senaties terminas, pradedamas skaičiuoti pasibaigus tiems metams, kuriais reikalavimas tapo tenkintinas, o naudos gavėjas žino arba turėjo žinoti apie savo teisę reikšti reikalavimą, antraip taikomas dešimties metų senaties terminas,

–    nacionaliniai su darbo užmokesčiu susiję reikalavimai, nenustatyti įstatymuose, privalo būti pareikšti greitai, t. y. per biudžetinius metus, už kuriuos jie reiškiami?

4.    Ar atsakymui į trečiąjį klausimą turi įtakos tai, kad teisinė padėtis yra neaiški arba paini?

5.    Ar norint pradėti skaičiuoti naikinamąjį terminą pakanka, kad diskriminuojama asmenų grupė žino apie skirtingą požiūrį, ar turi būti žinomas ir nevienodo požiūrio pagrindas, t. y. diferencijavimo kriterijus?

____________

1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).