Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Halle (Tyskland) den 10 december 2018 – UL mot Land Sachsen-Anhalt

(Mål C-774/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Halle

Parter i det nationella målet

Klagande: UL

Motpart: Land Sachsen-Anhalt

Tolkningsfrågor

Utgör en retroaktiv procentuell lönehöjning inom ramen för ett åldersdiskriminerande lönesystem ny diskriminering, om den procentuella höjningen för alla löneklasser i en lönegrad är lika stor och därför visserligen den absoluta, men inte den relativa skillnaden mellan dem som diskrimineras och dem som inte diskrimineras varierar?

Om fråga 1 ska besvaras jakande, är en sådan procentuell höjning för alla åldersgrupper då motiverad om höjningen beror på att den ursprungliga betalningen underskrider ett minimum som föreskrivs i medlemsstatens författning?

Utgör unionsrätten, och särskilt artikel 9 i direktiv 2000/78/EG1 , hinder för en bestämmelse enligt vilken rätt till ersättning för åldersdiskriminering i samband med lön upphör efter två månader, om

–    tidsfristen börjar löpa vid den tidpunkt då domen av den 8 september 2011, Hennings och Mai, C-297/10 och C-298/10, EU:C:2011:560, meddelades, trots att den berörda personen inte omfattas av Bundesangestelltentarifvertrag (kollektivavtalet för statligt anställda i Tyskland), utan hans eller hennes personliga situation motsvarar situationen i domen av den 19 juni 2014,C-501/12–C-506/12, C-540/12 och C-541/12, Specht m.fl., EU:C:2014:2005.

–    de berörda offentliganställda tjänstemännen och domarna (arbetstagarna) bara kan få tillgång till den ovannämnda domen i allmänna offentliga källor,

–    cheferna (arbetsgivarna) har förnekat att en tillämpning är möjlig efter det att den ovannämnda domen meddelades och härvid har bestridit att åldersdiskriminering föreligger, varvid denna uppfattning åtminstone till en del också har kommunicerats utåt,

–    det i rättspraxis från förvaltningsdomstolarna i första instans, inom den nämnda tidsfristen och även därefter fram till avkunnandet av domen i de förenade målen Specht m.fl. huvudsakligen har förnekats att åldersdiskriminering har förelegat,

–    det under tidsfristen inte fanns någon rättspraxis från högre instanser och den första domen i högsta instans avkunnades först efter det att domen i de förenade målen Specht m.fl. hade meddelats,

–    preskriptionstider vid anställning för offentliganställda tjänstemän eller domare (anställningsförhållande) bara gäller för ersättning av särskilda kostnader och sådana tidsfrister inte är kortare än sex månader,

–    rätt till lön omfattas av en preskriptionstid på tre år, vilken börjar löpa vid slutet av det år då ersättningen förföll till betalning och mottagaren känner till eller borde känna till rättigheten, och i annat fall en preskriptionstid på tio år gäller,

–    nationell löneanspråk som inte fastställts i lag ska göras gällande med det snaraste, det vill säga under det budgetår för vilket lönen begärs?

Påverkas svaret på fråga 3 av att rättsläget är oklart eller komplicerat?

Är det för att en preskriptionstid ska börja löpa tillräckligt att den missgynnade gruppen av personer känner till särbehandlingen, eller måste också orsaken till särbehandlingen, alltså kriteriet för differentiering, vara känt?

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2000, s. 16).