Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 5 Δεκεμβρίου 2018 – Ayuntamiento de Pamplona κατά Orange España S.A.U.

(Υπόθεση C-764/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Supremo

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείων: Ayuntamiento de Pamplona

Αναιρεσίβλητη: Orange España S.A.U.

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει η οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) 1 , όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο σε σχέση με επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον τομέα των κινητών τηλεπικοινωνιών, ιδίως δε οι περιορισμοί που η οδηγία αυτή προβλέπει στα άρθρα της 12 και 13 όσον αφορά την άσκηση της εξουσίας των κρατών μελών για την επιβολή επιβαρύνσεων, εφαρμογή στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα (ήτοι ότι η οδηγία 2002/20/ΕΚ έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου), επιτρέπουν τα άρθρα 12 και 13 της εν λόγω οδηγίας στα κράτη μέλη να επιβάλλουν επιβαρύνσεις ή τέλη το ύψος των οποίων καθορίζεται αποκλειστικώς σε συνάρτηση με τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως ―ιδιοκτήτριας των εγκατεστημένων διευκολύνσεων― εκ της παροχής της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή;

____________

1 ΕΕ 2002, L 108, σ. 21.