Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Surpemo (Španielsko) 5. decembra 2018 – Ayuntamiento de Pamplona/Orange España S.A.U.

(vec C-764/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Surpemo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ayuntamiento de Pamplona

Žalovaná: Orange España S.A.U.

Prejudiciálne otázky

1.    Vzťahuje sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické [komunikačné] siete a služby (smernica o povolení1 ), ktorej výklad podal Súdny dvor v súvislosti s podnikmi, ktoré pôsobia v odvetví mobilných telekomunikácií, a osobitne obmedzenia výkonu daňovej právomoci členských štátov stanovené v článkoch 12 a 13 tejto smernice na podniky poskytujúce pevné telefonické služby a internetové služby[?]

2.    V prípade, ak by odpoveď na predchádzajúcu otázku bola kladná (a rozhodlo by sa, že uvedená smernica sa vzťahuje na poskytovateľov pevných telefonických služieb a internetových služieb), dovoľujú články 12 a 13 smernice 2002/20/ES členským štátom uložiť poplatok alebo odvod, ktorého výška sa určí výlučne na základe hrubých príjmov, ktoré podnik, ktorý je vlastníkom inštalovaných zariadení, dosiahol za rok z poskytovania pevných telefonických služieb a internetových služieb na príslušnom území[?]

____________

1 Ú. v. ES L 108, 2002, s. 21; Mim. vyd. 13/029, s. 337.