Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 [αίτηση του Juzgado de Primera Instancia de Albacete (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Los prestatarios κατά Globalcaja S.A.

(Υπόθεση C-617/18)1

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1 ΕΕ C 455 της 17.12.2018.