Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) op 28 december 2018 – Rolibérica, Lda / Autoridade para as Condições do Trabalho

(Zaak C-834/18)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Rolibérica, Lda

Verwerende partij: Autoridade para as Condições do Trabalho

Prejudiciële vraag

Moet verordening (EG) nr. 561/20061 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 aldus worden uitgelegd dat de wekelijkse rusttijd van bestuurders die goederen of passagiers vervoeren over de weg verplicht moet beginnen en eindigen in de periode die loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur, of moet zij daarentegen aldus worden uitgelegd dat de wekelijkse rusttijd in zijn geheel en ononderbroken tussen twee werkweken in kan worden genoten?

____________

1 Verordening tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB 2006, L 102, blz. 1).