Överklagande ingett den 25 januari 2019 av World Duty Free Group, S.A., tidigare Autogrill España, S.A., av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 november 2018 i mål T-219/10, RENV, World Duty Free Group mot kommissionen

(Mål C-51/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: World Duty Free Group, S.A., tidigare Autogrill España, S.A. (ombud: advokaterna J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, och A. Lamadrid de Pablo)

Parter som har intervenerat till stöd för klaganden i första instans: Konungariket Spanien, Förbundsrepubliken Tyskland och Irland

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 15 november 2018,

bifalla talan om ogiltigförklaring och ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen meddelade den 15 november 2018 domen T-219/10 RENV, World Duty Free Group/kommissionen1 , som är föremål för förevarande överklagande. Tribunalen ogillade i den domen klagandens talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 28 oktober 20092 om ”finansiellt mervärde” enligt artikel 12.5 i den spanska lagen om beskattning av juridiska personer.

Klaganden åberopar en grund till stöd för överklagandet. Grunden avser felaktig rättstillämpning i den överklagande domen avseende tolkningen av artikel 107.1 FEUF och begreppet selektivitet.

Klaganden gör bland annat gällande att tribunalen

gjorde fel i samband med fastställandet av referenssystemet vid det första steget av selektivitetsbedömningen,

gjorde fel i samband med fastställandet av det syfte utifrån vilket de olika rättsliga och faktiska situationerna ska jämföras vid det andra steget i selektivitetsbedömningen,

gjorde som en följd av detta fel när den fördelade bevisbördan och tillämpade proportionalitetsprincipen,

i andra hand, gjorde fel i bedömningen att det saknades bevisning för orsakssambandet mellan omöjligheten för företag för att fusionera utomlands och förvärvet av aktieinnehav utomlands, och

i tredje hand, gjorde fel när den avfärdade argumentet att åtgärden kunde delas upp i flera delar beroende på procentandelen för det kontrollerande innehavet.

Förutom ett felaktig rättsliga resonemang har tribunalen på flera ställen ersatt resonemanget i beslutet med sitt eget resonemang, och dess rättstillämpning är därigenom felaktig i dessa delar.

____________

1 Dom av den 15 november 2018, World Duty Free Group/kommissionen (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 Kommissionens beslut 2011/5/EG av den 28 oktober 2009 om avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av betydande aktieinnehav i utländska företag C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07) som Spanien har genomfört (EUT L 7, 2011, s. 48).