Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 30. novembrī Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 28. septembra rīkojumu lietā T-713/17 Motex/Komisija

(Lieta C-748/18 P)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (pārstāvis: L. Szabó, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzībā Motex Kft. lūdz Tiesu:

Atzīt apelācijas sūdzību par pieņemamu un pamatotu un līdz ar to atcelt Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 28. septembra rīkojumu lietā T-713/17 Motex/Komisija, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai paziņots 2018. gada 1. oktobrī.

Tāpat nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā spriestu par otro un ceturto izvirzīto nepieņemamības pamatu.

Turklāt piespriest atbildētājai pirmajā instancē atlīdzināt pirmās instances un apelācijas tiesvedības tiesāšanās izdevumus, izņemot ja lieta tiek nodota atpakaļ Vispārējai tiesai, un šādā gadījumā – lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt līdz galīgā sprieduma pasludināšanai.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Pirmais pamats

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka tas, ka tās prasība ir vērsta uz to, lai atceltu lēmumu necelt iebildumus Regulas Nr. 659/1999 1 4. panta 3. punkta izpratnē, pamato tās apgalvojumu, kas saistīts ar tās procesuālo tiesību aizsardzību, un tādēļ tā esot jāuzskata par skarto personu un jāuzskata, ka tās prasībā ir netieša atsauce uz tiesību aizsardzību tiesā.

2.    Otrais pamats

Ņemot vērā, ka Vispārējā tiesa ir interpretējusi prasības pieteikuma pielikumus un, pamatojoties uz šo interpretāciju, ir lēmusi par šo prasību pēc būtības, tā nevarot pamatoti apgalvot, ka tai nav pienākuma šajos pielikumos meklēt un identificēt apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzītos pamatus.

Vispārējās tiesas prasība, ka atbildētājai ir jānorāda “konkrētas un taustāmas” sekas, ko ir radījusi konkurences izkropļošana tās stāvoklim, un tādējādi jāpamato, ka apstrīdētais tiesību akts to skar tieši, ietekmē faktu vērtējumu. Līdz ar to esot sagrozīta prasība par tiešu skaršanu.

3.    Trešais pamats

Ciktāl atbildētāja tiesvedībā apgalvoja, ka apstrīdētie lēmumi nav pārsūdzami, jo tie neesot galīgi, ņemot vērā, ka izmeklēšana vēl turpinās, tiesas nolēmums šajā saistībā esot jāpieņem pirms jebkāda lēmuma par pārējiem jautājumiem par pieņemamību.

____________

1  Padomes Regula (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV1999, L 83, 1. lpp.).