Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. decembrī iesniedza Landgericht Koblenz (Vācija) – Stadtwerke Neuwied GmbH/RI

(Lieta C-765/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Koblenz

Pamatlietas puses

Prasītāja un atbildētāja pretprasībā: Stadtwerke Neuwied GmbH

Atbildētājs un prasītājs pretprasībā: RI

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/55/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu 1 3. panta 3. punkts, to skatot kopā ar A pielikuma b) un c) punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tarifa grozījumi nav spēkā, ja gāzes patērētājs netiek savlaicīgi un tieši informēts par sagaidāmo gāzes piegādes tarifa grozījumu priekšnoteikumiem, iemeslu un apmēru?

Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/55/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu 3. panta 3. punkts, to skatot kopā ar A pielikuma b) un c) punktu, kopš 2004. gada 1. jūlija ir tieši piemērojams privātam (Vācijas GmbH) piegādātājam, jo minētās šīs direktīvas tiesību normas pēc savas būtības ir beznosacījuma un tāpēc ir piemērojamas bez papildu transponēšanas tiesību akta, un piešķir pilsonim tiesības, ko tas var izmantot attiecībās ar organizāciju, kas, lai gan tai ir privāttiesiska forma, atrodas valsts pakļautībā, jo tā ir vienīgā uzņēmuma kapitāldaļu turētāja?

____________

1 OV 2003, L 176, 57. lpp.