Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nizozemska) 21. decembra 2018 – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Zadeva C-814/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ursa Major Services BV

Nasprotna stranka: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali se člen 55(1) Uredbe št. 1198/20061 uporabi za razmerje med subjektom, ki odobri nepovratna sredstva, v tem primeru ministrom, in upravičencem (prejemnik nepovratnih sredstev)?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje, da se člen 55(1) Uredbe št. 1198/2006 uporabi za razmerje med subjektom, ki odobri nepovratna sredstva, in upravičencem: ali je izdatke, ki jih je plačala tretja oseba (prek pobota ali na drug način), mogoče šteti za izdatke, ki jih je dejansko plačal upravičenec, v smislu člena 55(1) Uredbe št. 1198/2006?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje, da izdatkov, ki jih je plačala tretja oseba (prek pobota ali na drug način), ni mogoče šteti za izdatke, ki jih je dejansko plačal upravičenec, v smislu člena 55(1) Uredbe št. 1198/2006:

(a)    ali praksa izvajanja – v okviru katere je subjekt, ki odobri nepovratna sredstva, zneske tretjih oseb dosledno štel za izdatke, ki jih je dejansko plačal upravičenec, v smislu člena 55(1) Uredbe št. 1198/2006 – pomeni, da od upravičenca ni mogoče pričakovati, da bi ugotovil, da subjekt, ki odobri nepovratna sredstva, napačno razlaga člen 55(1) Uredbe št. 1198/2006, tako da je upravičenec upravičen do nepovratnih sredstev, kakor so mu bila odobrena, in

(b)    je treba tako prispevke tretjih oseb prišteti k izdatkom, ki jih je dejansko plačal upravičenec, v smislu člena 55(1) Uredbe št. 1198/2006 (in se v tem primeru nepovratna sredstva določijo v višjem znesku) oziroma

(c)    je treba ob upoštevanju načela varstva legitimnih pričakovanj in/ali načela pravne varnosti odstopiti od izterjave neupravičeno odobrenih nepovratnih sredstev?

(d)    Ali je treba položaj presojati drugače, če je subjekt, ki odobri nepovratna sredstva, tako kot v obravnavani zadevi odobril vnaprejšnje izplačilo nepovratnih sredstev?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL 2006, L 223, str. 1).