Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 14. novembra 2018 – ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(vec C-713/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: ZR, BS, AR

Žalovaný: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Vedľajší účastník konania: Finanzpolizei

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica Európskeho Parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb1 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES2 vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej norme, ktorá za porušenie formálnych povinností pri cezhraničnom pridelení pracovníkov, akým je porušenie povinnosti mať k dispozícii mzdové podklady alebo porušenie ohlasovacej povinnosti voči Zentrale Koordinationsstelle (Centrálne koordinačné miesto, Rakúsko), stanovuje veľmi vysoké peňažné pokuty, najmä vysoké minimálne sankcie, ktoré sa ukladajú kumulatívne za každého dotknutého pracovníka?

2.    V prípade, že už odpoveď na prvú otázku nebude kladná:

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa za porušenia formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov ukladali kumulatívne pokuty bez ohraničenia ich maximálnej výšky?

____________

1 Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431.

2 Ú. v. EÚ L 159, 2014, s. 11.