2018 m. vasario 28 d. Rechtbank Limburg (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, trečiasis asmuo: Sebava BV

(Byla C-826/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Limburg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Atsakovė: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Trečiasis asmuo: Sebava BV

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sąjungos teisė ir visų pirma Orhuso konvencijos1 9 straipsnio 2 dalis aiškintinos taip, kad visuomenė (public) (bet kuris asmuo) neturi jokios teisės kreiptis į teismus, jei ji nėra suinteresuotoji visuomenė (public concerned) (suinteresuotasis asmuo)?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar Sąjungos teisė ir visų pirma Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis aiškintinos taip, kad pagal jas visuomenė (public) (bet kuris asmuo) tariamo šiai visuomenei taikomų procedūrinių reikalavimų ir dalyvavimo teisių, kaip tai suprantama pagal šios konvencijos 6 straipsnį, pažeidimo atveju turi turėti teisę kreiptis į teismus?

Ar reikšminga tai, kad suinteresuotoji visuomenė (public concerned) (suinteresuotieji asmenys) šiuo klausimu turi teisę kreiptis į teismus ir teisme remtis taip pat materialiniais skundo pagrindais?

3.    Ar Sąjungos teisė ir visų pirma Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis aiškintinos taip, kad pagal jas draudžiama suinteresuotosios visuomenės (public concerned) (suinteresuotųjų asmenų) teisę kreiptis į teismus susieti su naudojimusi dalyvavimo teisėmis, kaip jos suprantamos pagal šios konvencijos 6 straipsnį?

4.    Jei į trečiąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar Sąjungos teisė ir visų pirma Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis aiškintinos taip, kad pagal jas draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kuria nenumatoma suinteresuotosios visuomenės (public concerned) (suinteresuotųjų asmenų) teisė kreiptis į teismus dėl sprendimo, kai jai gali būti pagrįstai reiškiamas priekaištas, jog ji nepareiškė prieštaravimų dėl sprendimo projekto (ar jo dalių)?

5.    Jei į ketvirtąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar nacionalinis teismas gali savo nuožiūra, atsižvelgdamas į konkretaus atvejo aplinkybes, nuspręsti, kaip turi būti suprantama frazė „kuriam gali būti pagrįstai reiškiamas priekaištas“, ar jis privalo atsižvelgti į tam tikras pagal Sąjungos teisę suteikiamas garantijas?

6.    Kiek skirtųsi atsakymas į trečiąjį, ketvirtąjį ir penktąjį klausimus kalbant apie visuomenę (public) (kiekvieną asmenį), jeigu ji nėra suinteresuotoji visuomenė (public concerned) (suinteresuotieji asmenys)?

____________

1 1998 m. birželio 25 d. Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais, 1998 m. birželio 25 d. pasirašyta Orhuse ir Europos bendrijos vardu patvirtinta 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (OL L 124, 2005, p. 1).