Προσφυγή της 18ης Ιανουαρίου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

(Υπόθεση C-33/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Cv. Georgieva-Kecsmar και J. Hottiaux)

Καθής: Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Αιτήματα

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο:

Να αναγνωρίσει ότι η Βουλγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/EΚ1 :

η Βουλγαρία, παραλείποντας να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του φορέα διερεύνησης έναντι του διαχειριστή υποδομής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 21, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/49/ΕΚ·

η Βουλγαρία, παραλείποντας να εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για τον φορέα διερεύνησης, ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 21, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/49/EΚ·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

1. Το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι τα ατυχήματα και τα συμβάντα που αναφέρονται στο άρθρο 19 διερευνώνται από μόνιμο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον άτομο ικανό να επιτελεί τα καθήκοντα του υπευθύνου έρευνας σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος. Ο εν λόγω φορέας είναι ανεξάρτητος ως προς την οργάνωση, τη νομική μορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιονδήποτε διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, φορέα κατανομής και κοινοποιημένο οργανισμό και από οποιονδήποτε τρίτο με συμφέροντα αντικρουόμενα με τα καθήκοντα που ανατίθενται στον φορέα διερεύνησης. Επιπλέον, είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από την αρχή για την ασφάλεια και από οποιονδήποτε σιδηροδρομικό ρυθμιστικό φορέα.

2. Στο δικόγραφο της προσφυγής, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο εξειδικευμένος φορέας για τη διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων που συστάθηκε στο πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών δεν είναι ανεξάρτητος έναντι του διαχειριστή υποδομών, ήτοι της εθνικής εταιρίας σιδηροδρομικών υποδομών. Ειδικότερα, ο φορέας χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανεξαρτησίας τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως προς τη λήψη αποφάσεων. Υπό την έννοια αυτή, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν τήρησε τις διατάξεις του άρθρου 21, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

3. Στο δικόγραφο της προσφυγής, η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας δεν εξασφαλίζει επαρκείς πόρους, ώστε ο φορέας διερεύνησης να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

____________

1 Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (ΕΕ 2004, L 164, σ. 44).