Acțiune introdusă la 18 ianuarie 2019 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria

(Cauza C-33/19)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentant: C. Georgieva-Kecsmar și J. Hottiaux)

Pârâtă: Bulgaria

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

constatarea faptului că Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile potrivit articolului 21 din Directiva 2004/49/CЕ1 ;

întrucât nu a reușit să asigure independența unității specializate de investigare de administratorul de infrastructură, Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile potrivit articolului 21 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE;

întrucât nu a reușit să asigure suficiente resurse pentru unitatea specializată, astfel încât aceasta să își îndeplinească funcțiile în mod independent, Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile potrivit articolului 21 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE;

obligarea Republicii Bulgaria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit articolului 21 din Directiva 2004/49/CE, statele membre se asigură că anchetele accidentelor și incidentelor prevăzute în articolul 19 sunt desfășurate de un organism permanent, care include cel puțin un anchetator capabil să îndeplinească funcția de anchetator principal în cazul unui accident sau incident. Acest organism este independent în organizarea, structura juridică și luarea deciziilor de orice gestionar de infrastructură, întreprindere feroviară, organism de tarifare, organism de repartizare și organism notificat, precum și de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate organismului de anchetă. În plus, este independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de siguranță și de orice autoritate de reglementare a căilor ferate.

În cererea sa introductivă, Comisia arată că unitatea specializată de investigare a accidentelor și incidentelor, instituită în cadrul Ministerului transporturilor, nu ar fi independentă de administratorul de infrastructură, compania națională „Infrastructura feroviară”. Mai concret, unitatea s-ar caracteriza atât prin lipsa independenței organizaționale, cât și prin lipsa autonomiei privind luarea deciziei. În acest sens, Republica Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile din articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE.

În cererea sa introductivă, Comisia precizează de asemenea că reglementarea Republicii Bulgaria nu asigură accesul la suficiente resurse astfel încât unitatea specializată să își îndeplinească funcțiile în mod independent, în sensul articolului 21 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE.

____________

1 Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (JO 2004, L 164, p. 44, Ediţie specială, 07/vol. 14, p.  62).