Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 22. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-683/15, Freistaat Bayern/Evropska komisija

(Zadeva C-167/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenti)

Druga stranka v postopku: Freistaat Bayern

Predlog

Komisija predlaga, naj se:

izpodbijana sodba razveljavi;

prvi tožbeni razlog iz tožbe pred Splošnim sodiščem razglasi za neutemeljenega;

zadeva vrne Splošnemu sodišču, da preuči druge tožbene razloge;

tožeči stranki v postopku na prvi stopnji naloži stroške tega postopka ter pritožbenega postopka oziroma, podredno, v primeru vrnitve zadeve Splošnemu sodišču v ponovno odločanje, pridrži odločitev v zvezi s stroški postopka na prvi stopnji in pritožbenim postopkom.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog:

Splošno sodišče je v točkah od 60 do 67 izpodbijane sodbe pri opredelitvi zahtev, ki morajo veljati za vsebino sklepa o začetku postopka, napačno razlagalo in uporabilo člen 108(2) PDEU in člen 6(1) Uredbe št. 659/19991 ter iz njiju izhajajočo sodno prakso Sodišča Unije: vir financiranja pomoči je v sklepu o začetku postopka določen le izjemoma in v posebnih okoliščinah.

Drugi pritožbeni razlog:

Splošno sodišče je v točkah od 53 do 58 in 62 izpodbijane sodbe napačno razlagalo sklep o začetku postopka in pri tem ni podalo obrazložitve ter ni odgovorilo na trditve Komisije; dejansko naj bi sklep o začetku postopka vključeval proračunsko financiranje.

Tretji pritožbeni razlog:

Splošno sodišče je v točkah 70 in 71 izpodbijane sodbe napačno razlagalo člen 263, drugi odstavek, PDEU in iz njega izhajajočo sodno prakso Sodišča Unije, s tem, da je izhajalo iz dejstva, da gre pri pravicah do sodelovanja tretjih strank za bistveno postopkovno zahtevo v smislu člena 263, drugi odstavek, PDEU.

Četrti pritožbeni razlog

Splošno sodišče je v točkah od 72 do 75 izpodbijane sodbe napačno razlagalo pravico do sodelovanja iz člena 108(2) in (3) PDEU ter člena 6(1) Uredbe št. 659/1999, vključno s sodno prakso sodišča Unije o posledicah kršitve pravice do sodelovanja, s tem, da je ugotovilo, da bi lahko odgovor zainteresiranih strank na vprašanje, ali proračunsko financiranje pomeni državno pomoč, spremenil izid postopka. V tem okviru je Splošno sodišče napačno razlagalo tudi pojem državnega sredstva iz člena 107(1) PDEU in pojma obstoječe pomoči iz člena 108(1) PDEU ter izkrivilo dejstva ugotovljena v izpodbijanem sklepu, ki so mu bila predložena, in ni obravnavalo trditev, ki jih je Komisija predložila Splošnemu sodišču.

____________

1 Uredba Sveta (ES) 659/1999 dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 8, zvezek 1, str. 339).