Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 3 januari 2019 – SC Mitliv Exim SRL mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Mål C-9/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: SC Mitliv Exim SRL

Motparter: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Tolkningsfrågor

Utgör bestämmelserna i artiklarna 2 och 273 i rådets direktiv 2006/[1]12 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 , artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 325 FEUF hinder för sådana nationella bestämmelser som de aktuella i det nationella målet när det gäller sådana omständigheter som de aktuella i det nationella målet? Dessa nationella bestämmelser medger att följande situationer uppstår:

– En inbetalning görs på grundval av en annan handling än en skattefordran i syfte att gottgöra en skada som orsakats av ett brott som fastställts under en förundersökning.

– Ytterligare en skatterevision genomförs, parallellt med den brottmålsprocess i vilken den tilltalade skattskyldiga personen har åtalats för skatteflykt, genom vilken den skattskyldiga personen påförs accessoriska skatteförpliktelser, såväl med avseende på perioden som på det belopp som redan ställts till de statliga myndigheternas förfogande under förundersökningen, där ett beslut om ett administrativt klagomål som lämnats in mot handlingar som redan utfärdats vid revisionen inte kommer att meddelas förrän brottmålsprocessen är avslutad.

– Brottmålsprocessen i första instans avslutas med en fällande dom genom vilken den tilltalade bland annat förpliktas att solidariskt betala hela det belopp som alla tilltalade befunnits betalningsansvariga för vid förundersökningen, trots att den aktuella skattskyldiga personen endast befunnits vara skyldig att betala en del av beloppet och redan betalat denna del. I vilken mån ska en kumulering av dessa situationer i sin helhet anses alltför betungande för den skattskyldiga person som berörs av dem?

Är det under sådana omständigheter som de aktuella i det nationella målet, inte minst i syfte att garantera syftet att driva in ekonomiska förpliktelser gentemot staten och motverka skatteundandragande, förenligt med de allmänna unionsrättsliga principerna, i synnerhet principen ne bis in idem, att statliga myndigheter i skattemässigt hänseende inte tar hänsyn till en betalning som gjordes innan de administrativa och straffrättsliga påföljderna vann laga kraft, med hänsyn till att denna betalning täcker en del av den skatteförpliktelse som påförts den aktuella skatteskyldiga personen?

Ska unionsrätten, mot bakgrund av svaret på frågorna [1] och [2] ovan, tolkas så, att den utgör hinder för sådana nationella bestämmelser som de aktuella i det nationella målet, enligt vilka det inte strider mot unionsrätten att driva in skatt … i det fallet att en skattskyldig person under en förundersökning har gottgjort ett brottsligt skatteundandragande för att medges en halvering av påföljden, utan att denna skattefordran fastställts av behöriga myndigheter i särskild handling eller genom en lagakraftvunnen brottmålsdom, men där skattemyndigheterna, i samband med en skatterevision, har påfört vederbörande skatteförpliktelser som hänför sig såväl till perioden som det belopp som redan ställts till de statliga myndigheternas förfogande, och det inte funnits grund för skatteuppbörden från tidpunkten för betalningen fram till dess att skatteförpliktelsen fastställts genom en formell skattefordran eller genom en lagakraftvunnen brottmålsdom?

____________

1 EUT 2006, L 347, s.1.