Begäran om förhandsavgörande framställd av Obvodní soud pro Prahu 9 (Tjeckiska republiken) den 12 februari 2019 – XR mot Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(Mål C-107/19)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Obvodní soud pro Prahu 9

Parter i det nationella målet

Kärande: XR

Svarande: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Tolkningsfrågor

1)    Ska en rast under vilken den anställde, efter ett larm om utryckning, måste vara tillgänglig för arbetsgivaren inom två minuter betraktas som arbetstid i den mening som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden1 ?

2)    Påverkas bedömningen i samband med ovannämnda fråga av att ett sådant avbrott [i rasten] till följd av en utryckning endast sker på ett slumpmässigt och oförutsägbart sätt, eller, i förekommande fall, av hur ofta sådana avbrott sker?

3)    Kan en förstainstansdomstol, som ska döma i saken efter att dess ursprungliga beslut har upphävts av en högre domstol och målet återförvisats till förstainstansdomstolen för vidare handläggning, underlåta att följa ett för förstainstansdomstolen bindande rättsligt utlåtande från den högre domstolen om detta utlåtande strider mot unionsrätten?

____________

1 EUT L 299, 2003, s. 9.