Leedu Vabariigi 1. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 22. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-508/15: Leedu Vabariik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-79/19 P)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Apellant: Leedu Vabariik (esindaja: R. Krasuckaitė)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-508/151 (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“) osas, milles Üldkohus jättis rahuldamata hagi tühistada Euroopa Komisjoni 22. juuni 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1119;

tühistada Euroopa Komisjoni 22. juuni 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/11192 või saata vaidlustatud kohtuotsus uueks läbivaatamiseks Üldkohtusse;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Leedu Vabariik palub tühistada Üldkohtu otsuse kohtuasjas T-508/15 järgmisel õiguslikul alusel:

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 83, et määruse nr 1257/1999 3 artikli 33m lõikes 1 sätestatud erand hõlmab üksnes põllumajandusettevõtte üle andnud isikute vanust, kuna see säte puudutab selgelt piimakvooti, mis tõendab kaubanduslikku põllumajanduslikku tootmist.

Üldkohus moonutas vaidlustatud kohtuotsuse punktides 74–79 ka asjaolusid, kui ta järeldas, et Leedu Vabariigi valitsus ei ole tõendanud, et piimakvoodi omamine tähendas, et taotleja tegeles kaubandusliku põllumajandusliku tootmisega, mis sisuliselt ei vasta kohtuasjas kohtule esitatud dokumentidele.

____________

1 Üldkohtu (neljas koda) 22. novembri 2018. aasta otsus kohtuasjas Leedu Vabariik vs. Euroopa Komisjon, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 (ELT 2015, L 182, lk 39).

3 Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT 1999, L 160, lk 80; ELT eriväljaanne 03/25, lk 391).