Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 25. januar 2019 – HA mod Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Sag C-47/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: HA

Sagsøgt: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Præjudicielle spørgsmål

Omfatter begrebet skole- og universitetsundervisning i artikel 132, stk. 1, litra i) og j), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 (herefter »momsdirektivet«) også undervisning i surfing og sejlads? Er det tilstrækkeligt, hvis sådan undervisning tilbydes på mindst én skole eller ét universitet i medlemsstaten?

Er det en forudsætning for at kunne kvalificere denne undervisning som skole- eller universitetsundervisning som omhandlet i momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i) og j), at den indgår i karaktergivningen, eller er det tilstrækkeligt, hvis surf- eller sejlkurset afholdes inden for rammerne af et skole- eller universitetsarrangement, f.eks. en klasserejse?

Kan en surf- eller sejlskole kvalificeres som et organ, der har tilsvarende formål, som omhandlet i momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i), på grundlag af skole- eller universitetsretlige bestemmelser, hvorefter også eksterne surf- eller sejlkurser udgør en del af idrætsundervisningen eller universitetets idrætslæreruddannelse med karaktergivning eller en anden form for kvalifikationsbevis for præstationerne, og/eller på grundlag af den omstændighed, at kurserne udbydes for at varetage en almen interesse i idrætsudøvelse? Kræver en sådan anerkendelse, at skolen eller universitetet på direkte eller indirekte vis dækker udgifterne til kurserne?

Udgør surf- eller sejlkurser inden for rammerne af en klasserejse levering af en ydelse med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge, som omhandlet i momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra h); og såfremt dette er tilfældet, kræves det da, at nævnte beskyttelse er af en bestemt varighed?

Er betingelsen »privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau« i artikel 132, stk. 1, litra j), kun opfyldt, såfremt undervisningen afholdes af den afgiftspligtige personligt?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.