Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 25. jaanuaril 2019 – HA versus Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(kohtuasi C-47/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: HA

Vastustaja: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Eelotsuse küsimused

1.    Kas mõiste „kooli- või ülikooliharidus“ nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 (edaspidi „käibemaksudirektiiv“), artikli 132 lõike 1 punktides i ja j hõlmab ka surfi- ja purjetamisõpet? Kas on piisav, kui sellist õpet pakutakse vähemalt ühes liikmesriigi koolis või kõrgkoolis?

2.    Kas selleks, et eeldada kooli- või ülikoolihariduse raames antavat õpet käibemaksudirektiivi artikli 132 lõike 1 punktide i ja j tähenduses, on nõutav, et õpet võetakse arvesse hinnete panekul, või on piisav, kui surfi- või purjetamiskursus toimub kooli või kõrgkooli korraldatud ürituse, näiteks klassiekskursiooni raames?

3.    Kas surfi- ja purjetamiskooli tunnustamine sarnastel eesmärkidel tegutseva organisatsioonina käibemaksudirektiivi artikli 132 lõike 1 punkti i tähenduses võib tuleneda üldharidust või kõrgharidust reguleerivatest õigusnormidest, mille kohaselt on ka koolivälised surfi- või purjetamiskursused kehalise kasvatuse tunni või kõrgkoolis kehalise kasvatuse õpetaja erialaõppe osa, mille eest pannakse hindeid või mille läbimist tõendatakse muul viisil, ja/või üldise huvi avaldumisest sporditegevuses? Kas selliseks tunnustamiseks on nõutav, et kool või kõrgkool kannab otseselt või kaudselt kursuste kulud?

4.    Kas klassiekskursiooni raames toimuvad surfi- või purjetamiskursused kujutavad endast otseselt laste ja noorte kaitsmisega seotud teenuste osutamist käibemaksudirektiivi artikli 132 lõike 1 punkti h tähenduses; kui vastus on jaatav, siis kas see peab toimuma teatava kestusega?

5.    Kas väljend „õpetajate antav eraõpe kooli- või ülikoolihariduse raames“ käibemaksudirektiivi artikli 132 lõike 1 punktis j eeldab, et maksukohustuslane annab õpet isiklikult?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.