Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 25 januari 2019 – HA / Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Zaak C-47/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: HA

Verwerende partij: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Prejudiciële vragen

Omvat het begrip school- of universitair onderwijs in artikel 132, lid 1, onder i) en j), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde1 (hierna: „btw-richtlijn”) ook surf- en zeilonderwijs? Is het voldoende als een dergelijk onderwijs op ten minste één school of universiteit van de lidstaat wordt aangeboden?

Is het om uit te gaan van school- of universitair onderwijs in de zin van artikel 132, lid 1, onder i) en j), van de btw-richtlijn nodig dat voor dit onderwijs ook een cijfer wordt gegeven of is het voldoende als de surf- of zeilcursus in het kader van een evenement van de school of universiteit wordt gevolgd, bijvoorbeeld een klassenuitje?

Kan de erkenning van een surf- en zeilschool als lichaam met soortgelijke doeleinden in de zin van artikel 132, lid 1, onder i), van de btw-richtlijn voortvloeien uit de regelingen van het recht inzake scholen en universiteiten op grond waarvan ook externe surf- of zeilcursussen onderdeel van het gymonderwijs of de universitaire opleiding van sportinstructeurs met toekenning van cijfers of een ander certificaat betreffende de prestaties zijn, en/of uit een algemeen belang bij de beoefening van sport? Is voor een dergelijke erkenning een directe of indirecte betaling door de school of de universiteit van de kosten van de cursussen vereist?

Vormen surf- of zeilcursussen in het kader van een klassenuitje een nauw met de bescherming van kinderen en jongeren samenhangende dienst in de zin van artikel 132, lid 1, onder h), van de btw-richtlijn; zo ja, is hiervoor een bepaald duur van de bescherming noodzakelijk?

Veronderstelt de formulering „lessen die particulier door docenten worden gegeven en betrekking hebben op het school- of universitair onderwijs” in artikel 132, lid 1, onder j), van de btw-richtlijn dat de belastingplichtige het onderwijs persoonlijk geeft?

____________

1 PB 2006, L 347, blz. 1.